Obehové Slovenskoje súkromno-verejná platforma, v ktorej verejný, súkromný a tretí sektor spolupracujú s cieľom výmeny poznatkov a stimulácie podnikania v oblasti obehového hospodárstva.


Naša vízia pre Slovensko:

  • udržateľnosť ako podnikateľská príležitosť,
  • zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve,
  • aktívnu diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím sektorom o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo,
  • vznik nových projektov a vytváranie partnerstiev od verejnej správy cez výskum až po biznis,
  • výmenu skúseností a vedomostí a prezentáciu úspešných príkladov z praxe.


O nás
Myšlienka spájania partnerov pri podpore obehového hospodárstva na Slovensku vznikla v roku 2018. Výsledkom viacerých stretnutí zainteresovaných strán z verejného, súkromného a tretieho sektora bolo prijatie konsenzu o vzniku spoločného centrálneho bodu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Toto úsilie pod hlavičkou verejno-súkromného partnerstva vyústilo do vzniku platformy pre obehové hospodárstvo. 

Zakladajúci partneri
 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Holandská ambasáda na Slovensku chce podporiť tému obehovej ekonomiky na Slovensku a v bilaterálnych vzťahoch. K tvorbe platformy Obehové Slovensko prispela napríklad vytvorením samostatnej pozície koordinátorky, ktorá platformu spustí a pomôže členom komunikovať a spolupracovať.

 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
INCIEN je nezisková organizácia, ktorá informuje, vzdeláva a prezentuje úspešné príklady z praxe v oblasti obehového hospodárstva už od roku 2016. V spolupráci s firmami, samosprávami, vládnymi inštitúciami a ďalšími aktérmi vstupuje do projektov, ktoré umožňujú prechod z lineárneho chodu systému na obehový.

 
PricewaterhouseCoopers Slovensko
PwC je sieťou firiem odhodlaných poskytovať kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Keďže ich hlavným cieľom je usilovať sa o vytváranie dôvery a riešení dôležitých problémov v spoločnosti, je pre nich dôležité presadzovať princípy obehovej ekonomiky ako environmentálny imperatív a obchodnú stratégiu.

 
Slovak Business Agency
Už viac ako 20 rokov poskytuje komplexnú podporu podnikania na Slovensku. SBA podporuje malé a stredné podniky finančnou a nefinančnou formou aj v oblasti obehového hospodárstva, eko-inovácií, zdrojovej efektívnosti a sociálneho podniania. 

 

Holandská obchodná komora v SR
Holandská obchodná komora na Slovensku spája holandské a slovenské spoločnosti, inštitúcie a orgány. Ponúka im prístup k širokej škále seminárov, networkingových podujatí a exkurzií do zaujímavých spoločností na Slovensku. Zastupuje viacero holandských spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti obehového hospodárstva.


 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ spustilo MŽP SR bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE). Odvtedy rozvíja aktivity v štyroch pilieroch T2GE - tvorba politík, legislatíva, znalosti a spolupráca.

 
Slovenská agentúra životného prostredia
SAŽP je príspevkovou organizáciou zriadenou MŽP SR. Tému obehového hospodárstva podporuje organizáciou konferencií a workshopov. Súčasne rozvíja túto tému aj po odbornej stránke, najmä v oblasti nastavovania indikátorov rozvoja obehového hospodárstva a prieskumu fungujúcich modelov cirkulárnych tokov materiálov na Slovensku aj v spolupráci so súkromným sektorom. Prevádzkuje zároveň informačnú platformu Zelené a obehové hospodárstvo.