Súbor nástrojov obehovej ekonomiky obsahuje materiály na podporu informácií a vzdelávania, ako aj kooperačné, kvalifikačné a finančné nástroje. Ambíciou projektu MOVECO je, aby tieto materiály slúžili malým a stredným podnikom, verejnosti a ďalším zainteresovaným subjektom a prispievali tak k propagácií obehovej ekonomiky na Slovensku.
1. Tvoj odpad je môj poklad – dobré príklady obehovej ekonomiky v krajinách Dunajského regiónu, 2. Informácie o obehovej ekonomike – vysvetľuje pojem CiE, jej princípy, zásady a myšlienkové školy, 3. Obehová ekonomika: Pojmy a definície, 4. Podporné nástroje pre obehovú ekonomiku, 5. Kontrolný zoznam na podporu MSP, 6. Princípy cirkulárnej ekonomiky, 7. Podnikateľské modely založené na CiE

Stiahnite si: http://bit.ly/MOVECO-Circular-Toolbox [AJ / SJ]
Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva  sa podujala SAŽP v spolupráci s MŽP SR v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska. Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi. Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.
Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019     Stiahnite si: pdf / on-line verzia 
Denne sa na obaloch výrobkov stretávame s rôznymi symbolmi, logami a značkami, pričom nie vždy presne vieme, čo znamenajú a nakoľko sú dôveryhodné. Platí to aj pre dnes často používané tzv. „in" označenia ako sú „bio" a „eko". Preto je dobré poznať význam a pôvod oficiálne uznaných eko-značiek a vedieť ich odlíšiť od tých zavádzajúcich. My spotrebitelia máme veľkú moc ovplyvniť veci okolo nás. Preto pre nás všetkých, ktorí máme chuť rozhodovať sa pri výbere správne, zodpovedne a čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu, slúži táto PRÍRUČKA.

Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018      Stiahnite si: pdf, 1,7 Mb