Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 aktualizovali publikáciu Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke.  Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na silno rezonujúce témy dnešnej doby, ako je udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov, zmena klímy a ochrana ovzdušia, pokrok SR v prechode na nízkouhlíkové a zelené hospodárstvo. Publikácia vychádza z oficiálnych dát, ktoré Slovenská republika reportuje do rôznych medzinárodných inštitúcií.

Vydavateľ: MŽP SR, SAŽP, 2019     Stiahnite si: https://www.enviroportal.sk/

Podľa článku 45 Ústavy SR má každý občan právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Toto právo uzákonil zákon č. 17/1992 Zb. o ŽP, ktorý stanovil MŽP SR povinnosť každoročne vypracovať Správu o stave životného prostredia. Tieto povinnosti podrobnejšie upravili aj niektoré ďalšie zákony NR SR - naposledy zákon NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 tohto zákona, správy o stave ŽP musia obsahovať najmä údaje o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie ŽP, vrátane medzinárodnej spolupráce.

Vydavateľ: MŽP SR, SAŽP, 2019     Stiahnite si: https://www.enviroportal.sk


Slovensko je medzi krajinami strednej Európy na popredných miestach v snahe redukovať odpad. Výrazne tomu pomáha zavádzanie obehového hospodárstva. Ide o to, aby ľudia veci nevyhadzovali, ale pokúsili sa ich ďalej využiť. Zlepšiť zavádzanie obehového hospodárstva má aj nová platforma Circular Slovakia. Zakladajúcimi partnermi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Embassy of the Netherlands in Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, PwC Slovensko, Slovak Business Agency, Slovenská agentúra životného prostredia a Netherlands Chamber of Commerce in Slovakia.

Vydavateľ: Circular Slovakia     Stiahnite si: pdf, 10 MB