Odpad nemusí skončiť ako odpad – môže byť začiatkom životného cyklu nového výrobku! EÚ preto potrebuje účinný systém nakladania s odpadom, aby sa riešili celosvetové výzvy v oblasti zdrojov a vytváralo sa udržateľné obehové hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje.

Vydavateľ: EK, 2018     Stiahnite si: pdf, 862 kB

Analyticko-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov za posledných päť rokov prostredníctvom nových vizualizačných prvkov, grafov a krátkych analytických textov.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2018     Stiahnite si: pdf, 571 kB    

Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie

Publikácia uvádza analýzu dotazníka, ktorý bol vytvorený  v rámci domény 5 Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorej dlhodobou víziou  je stimulovať udržateľný rozvoj pôdohospodárstva založený na synergii excelentnej vedy a praxe na princípoch zelenej ekonomiky s rozvojom obehového hospodárstva a biohospodárstva na regionálnej a miestnej úrovni.

Vydavateľ: MPR SR     Stiahnite si: pdf, 49,6 MB