Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN č. 4/ 22018 sa bližšie venuje Zelenému obehovému hospodárstvo, ktoré má spolu so zvýšením zdrojovej efektívnosti prvoradý význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity.


Vydavateľ: SAŽP, 2018     Stiahnite si: pdf, 4,9 kB

Odpad nemusí skončiť ako odpad – môže byť začiatkom životného cyklu nového výrobku! EÚ preto potrebuje účinný systém nakladania s odpadom, aby sa riešili celosvetové výzvy v oblasti zdrojov a vytváralo sa udržateľné obehové hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje.

Vydavateľ: EK, 2018     Stiahnite si: pdf, 862 kB

Analyticko-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov za posledných päť rokov prostredníctvom nových vizualizačných prvkov, grafov a krátkych analytických textov.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2018     Stiahnite si: pdf, 571 kB