Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie

Publikácia uvádza analýzu dotazníka, ktorý bol vytvorený  v rámci domény 5 Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorej dlhodobou víziou  je stimulovať udržateľný rozvoj pôdohospodárstva založený na synergii excelentnej vedy a praxe na princípoch zelenej ekonomiky s rozvojom obehového hospodárstva a biohospodárstva na regionálnej a miestnej úrovni.

Vydavateľ: MPR SR     Stiahnite si: pdf, 49,6 MB

Green Growth and Green Economy

Cieľom vysokoškolskej učebnice je objasnenie podstaty, cieľov, princípov a nástrojov konceptov  udržateľného rozvoja, zeleného rastu a zelenej ekonomiky, ktorých potreba implementácie vyplýva zo súčasného stavu životného prostredia, sociálnych a ekonomických trendov. Učebnica je napísaná pre študentov študujúcich environmentálny manažment a súvisiace disciplíny.

Vydavateľ: UMB BB, 2017    Autor: Radoslava Kanianska     Stiahnite si: pdf, 10,8 MB

Sektorová indikátorová správa: Stávajú sa sektory hospodárstva SR zelenšími?

Správa hodnotí stav vybraných sektorov hospodárstva (priemyselná výroba, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a cestovný ruch) z pohľadu ich vplyvu na ŽP.  Poukazuje na oblasti, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť na obmedzenie ich negatívneho vplyvu tak, aby SR bola schopná zabezpečiť splnenie záväzkov a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, starostlivosti o ŽP a prechodu na zelené hospodárstvo.

Vydavateľ: SAŽP, 2017     Stiahnite si: SK / EN