Podpora v sektore Doprava

Stručný popis zdroja financovania

Priority Európskej investičnej banky v časti B/1.1 Podpora v sektore Doprava sú zníženie dopadov dopravy na klímu, udržateľná mobilita a inovačné riešenia.

Forma poskytovania finančného zdroja

Úvery na dopravné projekty alebo programy sú poskytované, ak celkové investičné náklady presiahnu  25 mil. EUR. Banka poskytuje úver maximálne do výšky  50 % celkových projektových nákladov. http://www.eib.org/products/sheets/growth-finance-features.htm.
 
Sprostredkované úvery http://www.eib.org/products/sheets/intermediated-lending-smes-midcaps-features.htm
sú poskytované prostredníctvom lokálnych bánk a iných sprostredkovateľov ktorí poskytujú úvery investorom. Zoznam sprostredkovateľov pre SR http://www.eib.org/attachments/lending/inter_sk.pdf.

Informácie o prebiehajúcich výzvach