Environmentálny fond

Stručný popis zdroja financovania

Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie alebo úverov http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Forma poskytovania finančného zdroja

Forma poskytovania finančného zdroja
Úvery
Základné podmienky poskytovanej podpory formou úveru:

  • úroková sadzba z úveru je vo výške 0,5 % p. a.,
  • splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
  • ručenie za úver sa vyžaduje vo výške od 120 % z hodnoty žiadaného úveru (v závislosti od predmetu zábezpeky).
Dotácie: nie sú určené pre podnikateľské subjekty.

Informácie o prebiehajúcich výzvach