Program LIFE

Stručný popis zdroja financovania

Program LIFE je komunitárnym programom pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Výzva Európskej komisie na rok 2017 sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.

Forma poskytovania finančného zdroja

Granty so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu

Informácie o prebiehajúcich výzvach