Horizont 2020

Stručný popis zdroja financovania

Horizont 2020 je rámcový program EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je národným koordinátorom pre program Horizont 2020. V rámci uvedeného programu EÚ venuje osobitnú podporu malým a stredným podnikom (MSP). Nástroj pre MSP je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál.

Nástroj pre MSP podporuje  projekty v dvoch fázach. Prvá s finančnou podporou 50 tis. € je zameraná na vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti technologickej / praktickej ako aj ekonomickej životaschopnosti inovačného nápadu, ktorý predstavuje významnú novinkou v danom priemyselnom odvetví. Činnosti môžu zahŕňať posudzovanie rizík, štúdie trhu, zapojenie používateľov, manažment práv duševného vlastníctva, rozvoj inovačnej stratégie, vyhľadávanie partnerov, overenie uskutočniteľnosti koncepcie a podobne. Druhá fáza s mierou prefinancovania 70 % je určená pre vytvorenie inovačného projektu, ktorý vykazujú veľký potenciál z hľadiska konkurencieschopnosti spoločnosti a rastu podporený strategickým obchodným plánom. Činnosti by sa mali zamerať na inovačné aktivity, ako sú demonštrácie, testovanie prototypov, pilotné projekty, rozširovanie výroby, miniaturizácia, dizajn, trhové uplatnenie, ale môže tiež zahŕňať čiastkové výskumné aktivity. Pri technologických inováciách sa predpokladá úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 6 alebo vyššie. 

Pre projekty v časti Innovation Action je miera prefinancovania 70 % a projekty sú zamerané  prevažne na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh.
Viac informácií: http://h2020.cvtisr.sk/sk/vyzvy/typy-projektov.html?page_id=1903

Forma poskytovania finančného zdroja

Granty

Informácie o prebiehajúcich výzvach