Vyhľadávanie
Kategória
Podkategória

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 12.06.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade, ak bude existovať predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov.

Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 07.03.2017
 • Dátum uzavretia: Na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.

Výzva zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 12.09.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Výzva zameraná na podporu inovácii prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény dopravné prostriedky pre 21. storočie

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 15.12.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Výzva zameraná na podporu inovácii prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény priemysel pre 21. storočie

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 15.12.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 12.02.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.