Mesto Žiar nad Hronom


Adresa

Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom

https://www.ziar.sk/

Kontaktná osoba


tel:
email: info@ziar.sk

Zobraziť profil

Centrum zhodnocovania odpadov

Opis riešenia

Centrum zhodnocovania odpadov je v rámci SR jedinečné svojou komplexnosťou, týkajúcou sa nakladania s komunálnymi odpadmi, a zároveň najväčšou investíciou do odpadového hospodárstva, ktorú na Slovensku realizovala samospráva. Centrum predstavuje spracovateľský závod pozostávajúci zo štyroch samostatných a zároveň technologicky na seba nadväzujúcich zariadení: dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (kapacita 20 tis. ton), mechanická úprava nie nebezpečných odpadov (kapacita 40 tis. ton), energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – fermentácia a bioplynová stanica (kapacita 15 tis. ton) a gasifikácia (kapacita 6 tis. ton). V súčasnosti spracováva do 2 tis. ton komunálneho odpadu ročne, zariadenia sú v skúšobnej prevádzke a ich kapacita je nadimenzovaná tak, že pri jej plnom využití budú schopné zabezpečiť nielen potreby mesta, ale celého regiónu.

Environmentálny prínos

Nastavená technická infraštruktúra, úspešne zrealizované projekty, celoplošne zavedený množstvový zber a smerovanie manažmentu hovoria o jednoznačnom potenciáli rozvoja vedúceho k ďalšiemu zefektívňovaniu nakladania s odpadmi v súlade s trendom EÚ, a tým zlepšovania nielen kvality života obyvateľov, ale aj životného prostredia.

Prílohy: