Mesto Stará Ľubovňa


Adresa

Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa

https://www.staralubovna.sk/

Kontaktná osoba

Miroslav Pristáš
tel: 0949 448 940
email: miroslav.pristas@staralubovna.sk

Zobraziť profil

Program revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR

Opis riešenia

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Realizáciou projektu v roku 2011 - 2012 a obnovou a rozšírením projektu v roku 2019 sa naplnil cieľ revitalizácie krajiny v poškodenej lesnej krajine v k. ú. Stará Ľubovňa, a to jednorázovým cyklickým zadržaním a zdržaním dažďovej vody v čase výdatných búrok a naštartoval sa proces obnovy poškodenej krajiny. Bolo vybudovaných 70 ks zrubových hrádzí a 4 ks zemných hrádzí. Vodozádržná kapacita drevených hrádzi je 6 400 m3 vody a zemných hrádzi 4 240 m3 vody. Projekt bol zrealizovaný na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Ekonomický prínos

Eliminácia povodňových škôd na majetku mesta a majetku fyzických osôb blízkej ulice Zámockej.

Environmentálny prínos

Revitalizácia krajiny, zadržanie vody v krajine, obmedzenie vodnej erózie.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: