MANADA Trading, s. r. o.


Adresa

Sebedražská cesta 679/8
971 01 Prievidza

http://www.manadatrading.sk/

Kontaktná osoba


tel: 046/381-0697
email: info@manadatrading.sk

Zobraziť profil

SMART dažďová voda

Opis riešenia

Základným opatrením pri úspore pitnej vody a pre zlepšenie stavu spodných vôd je zadržanie dažďovej vody v mieste zrážok a jej ďalšie využitie. Zrážková voda sa používa v rodinných domoch a budovách na splachovanie a pranie, v exteriéri na polievanie zelene a umývanie spevnených plôch a áut. Nevyužitá sa odvedie do vsakovacieho systému, čím sa zabráni jej zbytočnému odtoku do potokov a riek, prípadne ČOV. Princíp komunálneho riešenia: 1. Dažďová voda je z veľkých plôch (strechy, spevnené plochy,...) odvedená do podzemných nádrží. 2. Objem odvedenej dažďovej vody v jednotlivých nádržiach je signalizovaný na dispečing technických služieb (prípadne iné vhodné miesto). 3. Podľa potreby je dažďová voda z nádrží používaná s využitím autocisterny na polievanie záhonov a parkov, umývanie chodníkov a ciest atď.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov.

Environmentálny prínos

Šetrenie pitnej vody, zavlažovanie, zvlhčovanie ovzdušia, zadržiavanie vyparenej vody v lokalite dlhodobo zlepšujú kvalitu života v obciach a mestách.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen • Problematika manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov • Vodozádržné opatrenia vo FNsP Nové Zámky • Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín • Zhromažďovanie dažďových vôd, ich využitie a likvidácia v meste Rožňava • Oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník n/H • Zhromažďovanie dažďových vôd, ich využitie a likvidácia v meste Veľký Krtíš • Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch • Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Levice • Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Vígľaš • Problematika manažmentu dažďových vôd v areáli Gymnázia V. P. Tótha v Martine • S Modrou školou k lepšej klíme pre ZŠ Hrušov • Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v Žiari n/H • Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca Nová Dubnica • Realizácia vodozádržných opatrení v obci Čirč • Využitie a likvidácia dažďovej vody v obci Pruské

Prílohy: