JRK Slovensko s.r.o.


Adresa

Rajská 2341/15A, Bratislava
811 08

https://www.menejodpadu.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 (0) 2 381 219 22
email: info@jrk.sk

Zobraziť profil

Zber kuchynského odpadu od dverí

Opis riešenia

Biologicky rozložiteľný odpad nachádzajúci sa v kontajneroch na zmesový komunálny odpad nie je problém len obcí so záhradami, ale aj miest. Navyše ide často o odpad z potravín, ktorý v smetných nádobách hnije, zapácha, láka škodcov a spôsobuje šírenie baktérií.

Riešením je odkloniť tento druh odpadu už pri zdroji a vytvoriť podmienky na jeho pohodlné a hygienické triedenie a následné spracovanie. Samotnému zberu predchádza vytvorenie a nastavenie správnej logiky a logistiky zberu. Vybavenie domácností a stojísk špeciálnymi nádobami na kuchynský odpad, zabezpečenie distribúcie spojenej s intenzívnou osvetovou kampaňou, nastavenie intenzity zberu a kompatibilnej zberovej techniky.

Vďaka premyslenému systému zberu odpadu priamo od dverí samosprávy dosiahnu až 98 % zapojenie domácností do triedenia. S rastúcou vzdialenosťou klesá totiž ochota triediť odpad. Pri možnosti triediť kuchynský odpad od dverí dosahujú mestá viac ako 60 % mieru triedenia.

V prípade, ak je systém prepojený s adresným evidenčným systémom, ktorý umožní odmeniť občanov za správne triedenie, môže výsledná miera triedenia vzrásť nad 80 % a zároveň dochádza k radikálnemu poklesu produkcie zmesového komunálneho odpa

Ekonomický prínos

Hlavný potenciál zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je v znížení produkcie skládkovaného odpadu. Pre samosprávu to znamená zlepšenie miery triedenia, ktorá ovplyvňuje poplatky za skládkovanie a zároveň úsporu na každej tone za vývoz, manipuláciu a poplatky prevádzkovateľovi skládok. Samospráva tým optimalizuje svoje odpadové hospodárstvo a ušetrené prostriedky môže investovať do ďalšieho rozvoja.

Osvedčilo sa prepojenie systému triedeného zberu od dverí s elektronickou evidenciou odpadu. Nielenže pokleslo množstvo vyvážaného odpadu, zvýšil sa tiež záujem o triedenie a zapojenie domácností.

Bioodpad, ktorý neskončí na skládke, sa môže v mestskej či obecnej kompostárne zhodnotiť na kvalitný kompost, ktorý bude samospráva predávať a získa tak ďalšie príjmy do rozpočtu.

Environmentálny prínos

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu pri zdroji je dôležitým prostriedkom na zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu. Navyše zlepšuje návyky domácností na triedenie ostatných druhov odpadu. Ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu po zavedení tohto systému v mestách poklesla z takmer 500 kg odpadu na obyvateľa na približne 80 kg odpadu.

Triedený zber kuchynského odpadu pri zdroji zvyšuje hygienický priebeh zberu a zabraňuje vzniku choroboplodných baktérií, hnitiu či zápachom, ktoré vznikajú pri stojiskovom zbere bez možnosti triedenia BRKO. Odpad neskončí na skládke, kde sa rozkladá bez prístupu vzduchu a spôsobuje vznik metánu.

Vďaka prepracovanému systému sa výrazne zvyšuje kvalita jeho vytriedenia, čo je veľmi dôležité pre ďalšie spracovanie napr. v kompostárni. Tam sa z neho vyrobí kvalitné hnojivo, ktoré je dôležitým zdrojom živín pre pôdu a pozitívne ovplyvňuje jej fyzikálno-chemické vlastnosti a kvalitu.

Prílohy: