Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Heineken Slovensko, a.s.


Adresa

Novozámocká 2
94701 Hurbanovo

https://www.heinekenslovensko.sk/

Kontaktná osoba

Helena Windisch
tel: +421905587686
email: Helena.Windisch@heineken.com

Zobraziť profil

Načapujeme si lepší svet

Opis riešenia

Zaviazali sme sa k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Oblasti, ktorým, sa venujeme sú úzko prepojené so špecifickými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a tak môžeme zmysluplným a transparentným spôsobom prispievať k globálnym cieľom ochrany planéty, zaistenia prosperity a ukončenia chudoby. Definovali sme nové stratégie do roku 2030 týkajúce sa vody a zmeny klímy a pripravujeme stratégie a ciele po roku 2020 pre ďalšie oblasti zamerania.

Ekonomický prínos

Ako súčasť nášho záväzku v oblasti transparentnosti pripravujeme každoročne lokálnu správu o trvalej udržateľnosti. Správa poskytuje prehľad o našich aktivitách a napĺňaní našich cieľov a záväzkov v predchádzajúcom roku. www.heinekenslovensko.sk/report-2017

Environmentálny prínos

Zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia v rámci našej stratégie Načapujeme si lepší svet sa stal našou prirodzenou súčasťou. Zameriavame sa na šesť kľúčových oblastí, v ktorých môžeme dosiahnuť najväčšie zmeny. Každá z týchto oblastí je veľmi dôležitá pre naše každodenné výrobné a obchodné činnosti a vychádza z našich firemných hodnôt. Jedná sa o oblasti: ochrana zdravia a bezpečnosti, ochrana zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, suroviny z trvalo udržateľných zdrojov, podpora zodpovednej konzumácie, rozvoj komunít.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Jeden z príkladov je z oblasti podpora zodpovednej konzumácie alkoholu. Viac o projekte nájdete na stránke: www.rozumne.sk

Prílohy: