Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

SEWA, a. s.


Adresa

Sliačska 1E
83102 Bratislava

https://www.sewa.sk/

Kontaktná osoba

Lívia Burzová
tel: +421 2 4910 6822
email: burzova@sewa.sk

Zobraziť profil

Zber a recyklácia elektroodpadov

Opis riešenia

SEWA, a. s., zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami na celom území Slovenska. Financuje a zabezpečuje aj zber a spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo a kovy) v 44 zmluvných obciach na Slovensku.

Firmám, inštitúciám, školám, obciam a mestám ponúka bezplatný zber elektroodpadov a použitých batérií, ktoré sú spracované v recyklačných závodoch.

SEWA, a. s., sa venuje aj vzdelávaniu obyvateľov, žiakov a študentov prostredníctvom ekovýchovných projektov zameraných na ochranu životného prostredia, ako napr. správne triedenie zložiek komunálneho odpadu, životný cyklus elektrozariadení, predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia a šetrenie nerastných surovín.

Výrobcom, dovozcom a predajcom elektrozariadení ponúka SEWA kvalitné a cenovo efektívne služby v rámci one-stop shop riešenia, vďaka ktorému si môžu plniť povinnosť aj pre batérie a obaly na jednom kontaktnom mieste.

Ekonomický prínos

Byť ohľaduplný k životnému prostrediu nemusí byť finančne či časovo náročné. Spotrebitelia môžu elektroodpad odovzdať na zbernom dvore alebo v elektropredajni, a to bez poplatkov. Firmy, inštitúcie, školy, nemocnice, mestá a obce si v rámci e-Deratizácie môžu objednať bezplatný odvoz a recykláciu elektroodpadov z ich priestorov na celom území Slovenska. Systém je financovaný výrobcami elektrozariadení.

Environmentálny prínos

Odpad, ktorý skončí v kontajneroch na zmesový odpad alebo voľne v prírode, znečisťuje podzemné vody a pôdu a má negatívny vplyv na faunu, flóru a zdravie ľudí. Vyzbieraný elektroodpad je však odvezený do spracovateľských závodov, kde je ekologicky recyklovaný. Výsledkom je produkcia druhotných surovín, ktoré nie je potrebné ťažiť z prírody, čím sa šetria prírodné zdroje a nedevastuje sa okolitá krajina.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy: