Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

BIOELEKTRA SE


Adresa

Dvořákovo nábrežie 4E
811 02 Bratislava

https://bioelektra.com/en/#

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslav Birčák, PhD.
tel: +421220850772
email: j.bircak@bioelektra.com

Zobraziť profil

Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov

Opis riešenia

Predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samoučiace zariadenie na materiálové zhodnocovanie širokého spektra odpadov (okrem nebezpečného odpadu) na báze inovatívnej nespaľovacej technológie RotoSTERIL, ktoré významným spôsobom prispieva k urýchleniu prechodu z lineárnej na obehovú ekonomiku – umožňuje získať takmer všetky cenné druhotné suroviny, organickú frakciu, ako aj iné zložky odpadu, vďaka čomu je možné vykonávať zhodnocovanie – najmä prípravu na opätovné využitie a recykláciu jednotlivých materiálov a látok obsiahnutých v odpade.

Svojou objektovou skladbou i technologickým vybavením významne zvyšuje podiel najmä materiálovo zhodnocovaných odpadov a významne prispieva k znižovaniu podielu zneškodňovania odpadov skládkovaním, spaľovaním, resp. k znižovaniu podielu odpadov odovzdávaných na iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie. Technologická zostava zariadenia je natoľko unikátna a komplexne vybavená, že v súčasnosti by bolo veľmi obtiažne nájsť lepšie riešenie na spracovanie uvedeného širokého spektra nie nebezpečných odpadov, ktoré by dôsledne zohľadňovalo záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva.

Ekonomický prínos

Maximálny ekonomický efekt tejto technologickej zostavy je dosiahnutý na základe možnosti vykonávať zhodnocovanie – najmä prípravu na opätovné použitie a recykláciu jednotlivých materiálov a látok obsiahnutých v odpade, vysokej miery odklonenia odpadu zneškodňovaného skládkovaním (v závislosti od druhu a zloženia odpadu prijatého na spracovanie dosahuje mieru odklonenia min. 90 %, t. j. zanecháva max. 10 % odpadu na zneškodňovanie skládkovaním, pričom prevádzka zariadenia v Poľsku dosahuje priemernú mieru odklonenia 96 %, t. j. priemerne 4 % odpadu putuje na skládky) a vysokej kvality druhotných surovín a organickej frakcie (biomasy), tzn. frakcií s hodnotou, ktoré sú v protiklade s odpadom smerujúcim na skládky.

Environmentálny prínos

Zariadenie netvorí emisie zápachu počas procesu spracovania odpadu a neobťažuje okolie hlukom, t. j. môže sa nachádzať bližšie k obytným zónam, a tak výrazne znížiť náklady na dopravu a logistiku. Okrem toho znižuje emisie skleníkových plynov a tým uhlíkovú stopu, t. j. ide o tzv. bezkomínový technologický proces, a nemá žiadne úniky kvapalín a nevypúšťa ich do okolia. V zariadení je nakladanie s odpadom vykonávané bez ohrozenia zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia, a najmä bez rizika znečistenia vody, ovzdušia, pôdy a ohrozenia rastlín a živočíchov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Prílohy: