Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo


Adresa

Zvolenská cesta 29
974 05 Banská Bystrica

https://www.enbra.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Darina Chrienová
tel: 0918 435 203
email: chrienova@enbra.sk

Zobraziť profil

Zelený vodomer

Opis riešenia

Pri každom meradle je doba overenia iná. Nebytové vodomery na studenú vodu sa overujú každých 6 rokov a nebytové vodomery na teplú vodu každé 4 roky. Merače tepla a ich členy sú overované tiež po 4 rokoch. Bytové vodomery na studenú a teplú vodu majú dobu platnosti rovnakú, 5 rokov. Životnosť vodomera však nie je nikde uvedená. Ak vodomer nie je úplne mechanicky poškodený, je možné ho znovu overiť a nemusí končiť v odpade. Ide o tzv. následné overenie.

Spoločnosť ENBRA vodomerom, ale tak isto aj meračom tepla dáva opäť nový život a vracia ich do obehu. Vytvára tak jedinečný produkt, ktorým je udržateľná verzia vodomera – zelený vodomer od ENBRA. Technicky aj legislatívne je možné renovovať a následne overovať všetky dostupné vodomery na slovenskom trhu. Dodávateľ alebo výrobca však musí zabezpečiť prísun nevyhnutných náhradných dielov. Je potrebné mať vhodné technologické vybavenie, odborne zdatný personál a logistické zabezpečenie. Overovanie však smie vykonávať iba autorizované metrologické pracovisko. 

Jedno z nich má spoločnosť ENBRA v Banskej Bystrici. Kvalita zeleného vodomera je natoľko spoľahlivá, overená časom a skúsenosťami, že spoločnosť aktuálne nerobí rozdiely medzi záručnou lehotou nových a zelených vodomerov. Zmluvne garantuje záručnú lehotu na platnosť metrologického overenia na päť rokov.

Ekonomický prínos

Zníženie zaobstarávanej ceny vodomera. Podpora zamestnanosti v regióne.

Environmentálny prínos

Medzi hlavné výhody zeleného vodomera patrí, že prístroj nekončí na skládke, nevzniká odpad, šetrí prírodné zdroje a nezaťažuje planétu. Z hľadiska ochrany klímy následné overovanie výrazne znižuje emisie, ktoré vznikajú pri výrobe nových zariadení. Okrem toho sa vďaka vodomerom zvyšuje energeticky efektívne správanie tým, že je sledovaná spotreba, ktorú je možné následne regulovať a znižovať.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: