Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

MIM, s.r.o.


Adresa

Slnečná 211/1
010 03 Žilina

https://www.mim.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Jana Dvončová
tel: +421 903 567 332
email: jana.dvoncova@mim.sk

Zobraziť profil

Komplexná správa odpadu ESONA

Opis riešenia

ESONA (https://esona.sk/) je komplexný systém, ktorý pomáha všetkým účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu odpadu. Občanom prináša transparentné vyúčtovanie za skutočne vytvorený odpad. Vývozcom dovoľuje správne plánovať zber odpadu a jeho trasovanie. Obciam poskytuje podrobný prehľad o množstve vyvezeného odpadu a evidenciu odpadových nádob a to prostredníctvom ich označenia elektronickým RFID čipom s jedinečným kódom. Tento čip je v informačnom systéme obce zároveň priradený platiteľovi poplatkov. V systéme sa tak evidujú údaje o platobných výmeroch, platbách a vývozoch pre každého platiteľa.

ESONA presne eviduje typ, objem a obsah odpadových nádob. Rozlíši zmesový komunálny odpad, aj triedený zber papieru, plastov, skla, kovov, viacvrstvových materiálov či biologicky rozložiteľného odpadu. Monitoring výsypov poskytuje: zaznamenávanie informácií cez RFID čip a GPS súradnice, monitoring stavu vývozu, množstva odpadu a výnimiek vývozov, automatické ukladanie údajov do centrálnej databázy. Smart riešenie ESONA predstavuje jednoduché a nákladovo efektívne riešenie odpadu pre všetky samosprávy aj zvozné spoločnosti.

Ekonomický prínos

Nový evidenčný systém prináša samosprávam pozitívny trend v ekonomike odpadového hospodárstva tým, že na základe informácií o odpadových nádobách priradených konkrétnym poplatníkom sa systém stáva výrazne adresný. Systém pomáha k zavedeniu finančnej motivácie pre obyvateľov a s tým súvisiacu snahu čo najviac odpad separovať. Pokles objemu zmesového komunálneho odpadu sa premieta aj do nižších nákladov za zber a zneškodnenie odpadu na skládkach.

Tieto kroky pomáhajú k postupnej zmene myslenia tvorcov odpadu, t. j. obyvateľov a smerujú k uvedomeniu, že za vytvorený odpad je potrebné platiť. Zavedením riešenia sa darí samosprávam predchádzať aj úniku ich príjmov a eliminovať tak subjekty, ktoré majú viac zberných nádob za ktoré neplatia, príp. vykladajú nádoby a nie sú prihlásení k poplatkovej povinnosti. Navyše, dané náklady má samospráva plne pod kontrolou.

Environmentálny prínos

Transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob vytvára priestor pre motiváciu občanov k výraznejšiemu separovaniu odpadu, k prijatiu zodpovednosti za vytvorený odpad, šetrenie nákladov a celkovú zmenu konzumného spôsobu života na zdravší a ekologickejší.

Aj vďaka komplexnému monitoringu vývozov odpadov výrazne klesá objem produkovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý následne v nižšom objeme končí na skládke odpadov. V nadväznosti na to má stúpajúci trend podiel triedených zložiek komunálnych odpadov.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Riešenie ESONA aktuálne využíva napríklad mesto Senec a ďalších 12 obcí, ako aj vývozná spoločnosť AVE SK.

Prílohy: