Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PR KRAJNÉ, S.R.O


Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

Recyklácia a zhodnocovanie zmiešaných odpadov

Opis riešenia

Vstupný materiál tvoria technologické odpady z prvovýroby textilných dielov pre automobilový priemysel a zmiešaný textilný odpad z recyklácie áut po dobe životnosti. Na komplexnej linke spracovania môžu byť tiež recyklované a do procesu materiálového zhodnocovania zaradené technické záťažové koberce zo syntetických materiálov, vyseparovaný odpad z komunálu a podnikateľského prostredia. Vstupný materiál na spracovanie je odoberaný od producentov odpadu (technologický odpad) alebo po separácii z komunálneho zberu.

Zmiešaný odpad technických textílií zo syntetických materiálov je mechanicky prepracovaný na chumáč a následne lisovaný do tvaru, najmä dosky. S výhodou je ho možné použiť na akustické a tepelné izolácie a ako retenčnú zložku v skladbe plôch (pozri ďalšie riešenia PR Krajné, s. r. o.).

Ekonomický prínos

  • Zníženie nákladov za ukladanie odpadu na skládku. Nakoľko ide o veľkoobjemový ľahký odpad, pre jeho manipulovateľnosť je len v obmedzenej miere využívaný na energetické zhodnocovanie.
  • Recyklácia na mechanickom princípe prepracovania materiálu a proces materiálového zhodnotenia spotrebuje do 1 KWh na 1 kg výrobku. To je 3 až 7-krát nižšia spotreba elektrickej energie s porovnaním výroby v obdobných izolačných materiálov z primárnej suroviny.

Environmentálny prínos

  • Zníženie podielu odpadu ukladaného na skládku. Nakoľko ide o veľkoobjemový ľahký odpad, odpad nadmerne zaberá priestor skládky.
  • Využitie odpadu ako suroviny prispieva k šetreniu neobnoviteľných surovín (ropa).
  • Podiel nového odpadu z procesu recyklácie a zhodnocovania je menej ako 5 % z celkového množstva vstupného odpadu.
  • Opakovateľná recyklovateľnosť materiálu STERED po skončení životnosti v použitej aplikácii.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Technológia spracovania STERED®, ako aj výrobok zhodnocovania sú patentovo chránené. Základným postupom spracovania na komplexnej linke STERED je mechanické prepracovanie pôvodného materiálu na princípe vytvorenia chumáča. Chumáč je charakterizovaný ako zhluk pôvodnej štruktúry textílie, uvoľnených armovacích vlákien a samostatných vlákien.
Spracovateľská linka je tvorená zo samostatných uzlov spracovateľ procesu: separácia – vytriedenie vstupného odpadu od nespracovateľných častí a rozdelenie podľa materiálovej štruktúry (ľahké až kombinované materiály), recyklácia – prepracovanie odpadu na chumáč, homogenizácia – zmiešanie chumáčov z rôznych druhov technických textílií formovania a formátovanie výrobku - zmiešanie homogenizovaných chumáčov s pojivom na báze prepolymeru, lisovanie do konečného tvaru. Spracovateľská linka pri trojzmennej prevádzke zhodnotí 2 500 ton odpadového textilu, t. j. napr. technologický odpad textilných častí pre 1 000 000 nových vozidiel, resp. vyseparovaný odpad z likvidácie 100 000 autovrakov.

Prílohy: