Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PR KRAJNÉ, s. r. o.


Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

STERED v priemysle

Opis riešenia

Konštrukčný materiál STERED pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti je možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže vo výrobných priestoroch (difúzny hluk), ako i na únik hluku do okolitého prostredia (zvýšenie nepriezvučnosti obvodového plášťa budovy, steny). V kombinácii s gumovou rohožou z recyklovaných pneumatík sú zložené dosky vhodné i na tlmenie vibrácií.

Ekonomický prínos

Priaznivý pomer medzi cenou akustických materiálov z automobilového priemyslu a ich prínosom pre dosiahnutie súladu s parametrami hygienických a zdravotných limitov.

Environmentálny prínos

Ciele a limity pre pracovné prostredie určuje smernica EÚ 2003/10/EC o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, keď ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk), a smernica 2002/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie).

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Nemocnica Banská Bystrica – odhlučnenie miestnosti v nemocnici 2015
Zadanie: Akustická príprava miestnosti pred uložením MR prístroja v nemocnici. Požiadavka na zníženie širenia hluku MR prístroja do priestoru.
Použité riešenie: Obklad stien akustickou izoláciou STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080.
Výsledok: Zníženie prenosu hluku do okolia.

Nemocnica Bratislava – odhlučnenie anglického dvorca pri nemocnici 2015
Zadanie: Akustická príprava anglického dvorca umiestneného pri nemocnici.Požiadavka na zníženie šírenia hluku chladiaceho stroja do priestoru.
Použité riešenie: Obklad stien akustickou izoláciou STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080. Obklad stien bol vyhotovený striedaním materiálu STERED ID 200/050 a STERED ID 200/080 pre dosiahnutie lomenia odrazových vĺn a väčším útlmom hluku.
Výsledok: Zníženie prenosu hluku do okolia.

Prílohy: