Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra s. r. o.


Adresa

Viničky 38/9
949 11 Nitra

https://neka-enviro.sk/

Kontaktná osoba

Peter Šimurka
tel: +421905644681
email: neka@neka-enviro.sk

Zobraziť profil

KONZULTÁCIE - PORADENSTVO - ŠKOLENIA

Opis riešenia

Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra, s. r. o., poskytuje konzultácie, poradensto a školenia v oblastiach: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), Najlepšie dostupné techniky/Referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BAT/BREF), Odpadové hospodárstvo, Ochrana vôd, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), Stavebný poriadok.

Ekonomický prínos

Environmentálna oblasť každej spoločnosti je priamo naviazaná na ekonomickú. Aktuálne sa tieto oblasti stávajú rovnocenné aj z pohľadu podnikateľských subjektov. Náklady na environmentálne riešenia nie sú štandardne nízke. Súčasne táto oblasť poskytuje možnosti pre úspory avšak len za predpokladu dokonalého poznania právnych predpisov, technológií a ďalších súvislostí.

Environmentálny prínos

Akákoľvek aj drobná zmena vo fungovaní každej spoločnosti má pozitívny environmentálny prínos. Každý konkrétny prípad sa posudzuje v príčinnej súvislosti a komplexne. Špeciálne v enviro oblasti je dôležitá komplexnosť, aby neprišlo k prenosu znečistenia z jednej zložky do druhej.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Spracovanie analýz z pohľadu potreby vydania povolení podľa zákonov v oblasti ochrany životného prostredia, stavebného zákona. Rešerše vydaných rozhodnutí a ich vplyvu na podnikateľský subjekt. Pripomienkovanie právnych predpisov. Realizácia odborných školení, účasť na konferenciách, tvorba a publikácia odborných článkov.

Prílohy: