Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Purum SK s.r.o.


Adresa

Sasinkova 1
908 51 Holíč

http://www.purum.sk/

Kontaktná osoba

Mgr. Natália Boldišová
tel: +421 904 180 019
email: boldisova@purum.sk

Zobraziť profil

Komplexné odpadové hospodárstvo

Opis riešenia

Spoločnosť Purum SK, s. r. o., ponúka komplexné odpadové hospodárstvo s dôrazom na minimalizáciu produkcie odpadov. Zabezpečuje efektívnu recykláciu celej škály odpadov. Triedi a spracováva odpadové plasty, papier, sklo, kovy a farebné kovy, ktoré ako druhotné suroviny pripravuje k opätovnému využitiu v cirkulárnej ekonomike a šetrí zdroje primárnych surovín. Ďalej zabezpečuje ekologické spracovanie, recykláciu, energetické využitie a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov, vrátane nebezpečných.

Ekonomický prínos

Prevádzkuje niekoľko recyklačných centier k dotrieďovaniu, spracovávaniu a recyklácii odpadov, kde dosahuje vysokej využiteľnosti. Získané materiály vracia späť do spracovateľského priemyslu, čím znižuje náklady na odpadové hospodárstvo.

Environmentálny prínos

Uprednostňuje recykláciu a maximálne materiálové využitie odpadu, miesto jeho obyčajného zneškodnenia, ktoré je najekologickejším spôsobom nakladania s odpadmi a jednou z hlavných ciest k udržateľnému rozvoju. Maximum odpadov pripravuje ako druhotné suroviny k opätovnému využitiu v cirkulárnej ekonomike a šetrí zdroje primárnych surovín.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Poskytuje efektívne riešenie odpadového hospodárstva klientom zo spracovateľského priemyslu, logistickým centrám, priemyselným spoločnostiam, mestám a obciam, zberným dvorom a zvozovým firmám.

Prílohy: