Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Národná recyklačná agentúra Slovensko


Adresa

A.Hlinku 2568/33
960 01 Zvolen

https://www.narask.sk

Kontaktná osoba

Ing. Ján Plesník
tel: +421905361767
email: naraslovensko@gmail.com

Zobraziť profil

Regionálne centrum obehového hospodárstva

Opis riešenia

Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) je systémové riešenie všetkých oblastí potrebných pre tvorbu integrovaných projektov rozvoja regiónu, orientovaných na krajinu a obyvateľov. RCOH je samostatný právny subjekt modelu QUADRUPLE HELIX – verejná správa a samospráva, podnikateľský sektor, vzdelávacie inštitúcie a vzdelanostný občiansky sektor. RCOH vytvára na základe kolaborácie integrované riešenia rozvoja regiónu s hodnotením kolektívneho dopadu založeného na spoločnej zodpovednosti, vzájomnej spolupráci a pomoci, a spoločného cieľa. Kritériami hodnotenia rozvojových zámerov sú:

- sociálne dopady na obyvateľov,

- environmentálne záväzky voči krajine,

- ekonomická udržateľnosť.

Ekonomický prínos

Kolaboratívne obehové hospodárstvo. Kolaboratívne platformy na družstevných podnikateľských modeloch zabezpečujú zdroje pre sociálne účely regiónu:

- kolaboratívne systémy financovania,

- integrované metódy financovania.

Environmentálny prínos

- Ekologická stabilita územia a ekonomická udržateľnosť pre tvorbu sociálne spravodlivého pracovného a obývateľného prostredia

- Zníženie emisií CO₂

- obnoviteľné zdroje energie, prerozdelenie prebytkov energií pre energetickú sebestačnosť

 - Obnova materiálovej základne - využívanie odpadov ako zdroj novej suroviny

 - Adaptačné opatrenia - voda, ovzdušie, klíma, biodiverzita, energie, hodnota

 - Udržateľné prostredie - obnova biodiverzity pre potravinovú bezpečnosť

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Regionálne centrum obehového hospodárstva GEMER MALOHONT a UMR ZVOLEN. Je to systémový prístup sociálne spravodlivého, ekologicky udržateľného a ekonomicky efektívneho obehového hospodárstva, ktoré prináša: dlhodobé komplexné riešenie, odstránenie problémových javov najmä v odpadovom hospodárstve a pôdohospodárstve, spoluprácu zainteresovaných strán pre kolektívne riešenia, stratégiu rozvoja na plánovaní integrovaných zámerov, hodnotenie sociálnych dopadov na obyvateľov, environmentálnych záväzkov k prostrediu a ekonomickej udržateľnosti, monitorovanie merateľných ukazovateľov.

Prílohy: