Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Mesto Zlaté Moravce


Adresa

1.mája 2
953 01 Zlaté Moravce

www.zlatemoravce.eu

Kontaktná osoba

Zuzana Hritz
tel: 037/6923921
email: zuzana.hritz@zlatemoravce.eu

Zobraziť profil

Výsadba drevín na sídlisku Školská a na mestskom cintoríne

Opis riešenia

Výber zón určených na výsadbu bol realizovaný za účelom posilnenia zelenej infraštruktúry v meste, kde vegetácia stromovej etáže absentuje, alebo je žiadúce jej doplnenie. Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 2508/1, plocha v rámci sídliska. Na pozemku došlo k pretvoreniu pôdy ľudskou činnosťou, kedy počas výstavby bytových domov nachádzajúcich sa v okolí, došlo k antropogénnemu vrstveniu a miešaniu stavebných materiálov, usmerneniam procesu pedogenézy v rámci rekultivácie. Terén zaplnený a vyrovnaný spevnenou antropogénnou navážkou (antrozem rekultivačná) s následnou kultiváciou trávnika. Počet drevín, ktoré sa na danej parcele vysadili je 10 ks. Vysadili sa dreviny – javor poľný, hrab obyčajný, čerešňa vtáčia, jarabina vtáčia, lipa malolistá. Výsadba drevín prebehla v priebehu jedného dňa. Výsadba drevín na ploche vedľa existujúceho cintorína KN-C 11952/4 bude plniť primárne krajinotvornú funkciu, ktorá predstavuje dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami s použitím esteticky pôsobiacich drevín vhodných pre dané stanovištia. Sekundárnymi funkciami sú klimatická a environmentálna.

Ekonomický prínos

V lete stromy slúžia, ako tieň a prirodzene ochladzujú svoje okolie a cesty čím pôsobia efektívnejšie a zabraňujú prehrievaniu ciest a zamedzujú vzniku škôd na cestných povrchoch. Znižujú tak náklady potrebné na ich opravu. Spočíva najmä v úsporách na jednotlivé úkony údržby.

Environmentálny prínos

Výber zón určených na výsadbu bol realizovaný za účelom posilnenia zelenej infraštruktúry v meste, kde vegetácia stromovej etáže absentuje alebo je žiadúce jej doplnenie. Zlepšenie kvality ovzdušia, pohody ľudí, zníženie teploty okolitého prostredia v lete. Zadržanie vody v prostredí, pohlcovanie oxidu uhličitého. Hlavným cieľom je estetickejšie a zelenšie prostredie, ktoré dodá miestu ekologické výhody ako napríklad  tieň alebo prírodná protihluková bariéra.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: