Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Entus Management s.r.o.


Adresa

Jókaiho 5
821 06 Bratislava

http://www.entus.sk/

Kontaktná osoba

Rudolf Kurth
tel: 0948297208
email: kurth@entus.sk

Zobraziť profil

Hodnotenie nákladov životného cyklu LCC a kvality

Opis riešenia

Nami vyvinuté systémy hodnotenia umožňujú objektívne nastavenie ceny v celom životnom cykle v akýchkoľvek produkčných oblastiach. ENTUS - Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov - znamená systémový prístup vlastnej koncepcie. Vyznačuje sa prepracovanosťou explicitného hodnotenia podľa atribútov a štandardov kvality služieb a produktov v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca.
LCC predstavuje technicko ekonomické hodnotenie peňažných aj nepeňažných vstupov a výstupov na produkciu počas celého životného cyklu, a teda predprojektovej, projektovej, zákazkovej, implementačnej a bežnej prevádzky. Umožňuje komplexné posúdenie návratnosti investícií vrátane dlhodobých environmentálnych a sociálnych dopadov.
TCO (Total Cost of Ownership) umožňuje komplexné hodnotenie kvality podľa vlastností produktu a alternatívnych postupov k stanoveniu akceptovateľnej ceny na trhu. Konštrukcia ceny uplných nákladov vlastníctva (TCO) vedie k úplnému informovaniu spotrebiteľa o cene a kvalite.

Ekonomický prínos

Súčasná ekonomická prax presadzuje vo všetkých oblastiach jednostranné kritériá najnižšej ceny a zisku z obchodnej transakcie. Naša viackriteriálna metóda hodnotenia umožňuje oceniť celkový spoločenský profit na báze najlepšej ceny (Best of Value), a to z akejkoľvek investície finančným vyčíslením úspor nevyhnutných spoločenských nákladov na odstránenie externalít, energetických úspor vrátane viazaných energií, hodnotenie pozitívnych externalít v cene (kvalitatívnych vlastností, zdravotných účinkov). Naše ekonomické hodnotenie poisťuje pred znehodnotením inovatívnych konštrukčných riešení konštruktérov, projektantov pred podprahovo nízkymi cenami a nekompletnými cenovými kalkuláciami. Zameriavame na vyjadrenie efektívnosti investícií dlhodobým environmentálnym profitom aj s prepočtom na súčasnú environmentálnu hodnotu investície.

Environmentálny prínos

Súčasné systémy orientované na najnižšiu cenu a zisk z obchodnej akcie jednostranne uprednostňujú konvenčné priemyselné výrobné odvetvia, ktoré využívajú neobnoviteľné prírodné zdroje, fosílne palivá či už primárne na energiu, alebo sekundárne ako viazané energie a syntetické výrobky z ropy. V najnižšej cene sa nezohľadňujú environmentálne bilancie, čo na trhu znevýhodňuje  environmentálne investície najmä vo fáze produktívnej, najmä vyššími cenami bioproduktov a recyklátov na trhu bez akceptovania SNN na zníženie envirozáťaže. Naša metodológia umožňuje explicitne riešiť cenu tak, aby k takémuto znevýhodňovaniu nedochádzalo, čo znamená, že umožňuje presadzovanie environmentálnych technológií na trhu bez nejasných a diskriminačných pravidiel.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Naši zákazníci uprednostňujú koncept najlepšej ceny za kvalitu a environmentálne riešenia tak vo verejnej, ako aj v hospodárskej súťaži. Súčasne požadujú ochranu vlastných inovatívnych riešení od podprahovo nízkych cien. Našu metodológiu viackriteriálneho hodnotenia sme použili vo verejných zákazkách realizácie a rekonštrukcie stavieb - budovy, cesty, ihriská, parkoviská, investície na triedenie a zhodnotenie odpadu v obciach a mestách. V súčasnosti vyvíjame softvérové aplikácie pre jednotlivé segmenty najmä v oblastiach: cenotvorba produktov z bioodpadov, izolácií z recyklátov, pre nízkoenergetické a pasívne domy, ekologické poľnohospodárstvo a bioekonomické hodnotenie kvality potravín a pod. Klientovi vieme poskytnúť aplikované databázové riešenia.

Prílohy: