Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

PR Krajné,s.r.o.


Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

Spevnené plochy s funkciou retencie zrážkovej (sivej) vody

Opis riešenia

Spevnené plochy (chodníky, parkoviská, iné manipulačné plochy) vo svojej skladbe využívajú vysokú odolnosť materiálu  STERED (zaťaženie, rozmerovú stálosť v suchom, mokrom alebo zmrznutom stave ako retenčnú, pre vodu zádržnú zložku). Schopnosť zadržania vody je podľa skladby 25 - 42 l /m2. Táto kapacita je obnovovaná spätným odparovaním vody do okolitého ovzdušia. Zložka STERED vykazuje schopnosť zadržania ropných látok v objeme až 25 l /m2 bez výluhu. V kombinácii so zatrávňovacími dielcami zložka STERED zabezpečuje zakorenenie a lepší rast vegetácie (udržanie vlhkosti).

Partner: MDM SLovakia, s.r.o., www.mdmslovakia.com

Ekonomický prínos

Spevnené plochy, ktoré využívajú v skladbe retenčnú schopnosť dosky STERED, plnia okrem svojej základnej funkcie aj funkciu retencie zrážkovej vody. Tým znižujú vyvolané náklady na budovanie zariadení na nakladanie so zrážkovými vodami zo spevnených plôch (menšia potrebná kapacita vsakovacích košov, retenčných nádrží). Zakladanie stavby znižuje náklady pre tvorbu podkladového lôžka (hĺbka lôžka, doplnenie iného inertného materiálu - kameňa). Obnova retenčnej kapacity je vytvorená vysokou schopnosťou dosiek STERED odparovať zadržanú vodu späť do ovzdušia. Vysoká nasiakavosť takýchto plôch pri prívalových dažďoch obmedzuje škody z nadmerného množstva vody na odtoku.

Environmentálny prínos

Zadržaná voda v ploche je spätne vyparovaná (evaporovaná) do okolitého ovzdušia. To má priaznivý vplyv na podporu malého vodného obehu, ochladzovanie ovzdušia a znižovanie prašnosti. Pri skladbe je využívaná kombinácia viacerých recyklovaných materiálov:

  • technický textil (automotive, záťažové koberce),
  • odpadové zmesové plasty,
  • odpadový obalový PP (napr. BigBag),
  • opotrebované pneumatiky,
  • PVC z elektrokáblov.

Zjednodušenie zakladania stavby pre príslušnú skladbu šetrí spotrebu produkovaného množstva odpadnej zeminy pri tvorbe podložia a potrebu nového inertného materiálu - kameňa.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Foto č. 1: Chodník obec Banka (www.stered.sk, www.ekoray.sk - dlažba recyklát PVC) www.obecbanka.sk
Foto č. 2: Parkovisko a chodník Technická univerzita Zvolen (www.stered.sk, www.ekoray.sk - dlažba recyklát PVC) www.cas.sk
Foto č. 3: Chodník Stredná odborná škola Stará Turá (www.stered.sk, www.puruplast.cz - zatrávňovacia dlažba, recyklát plastu PP)
Foto č. 4: Vjazd k RD Velká na Veličkou (www.stered.sk, www.puruplast.cz - recyklát plastu PP)
Foto č. 5: Ihrisko a cvičebná plocha Sokolovna Průhonice Praha, Krajné (www.stered.sk, www.intertechplus.cz - dosky z recyklovaných pneumatík)

Prílohy: