Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Euroinkubator


Adresa

Borcová 45
03844 Borcová

https://euroinkubator.eu/

Kontaktná osoba

Peter Cesnek Mgr.
tel: 0904950120
email: euroinkubator@gmail.com

Zobraziť profil

Ekoprogram

Opis riešenia

EKOPROGRAM ZEM je program Euroinkubátoru realizovaný prostredníctvom Združenia európskej mládeže ZEM a je zameraný na environmentálnu osvetu a praktické vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti, s cieľom vzbudiť záujem o environmentálne aktivity zamerané na znižovanie a triedenie odpadu z domácnosti, zvýšenie podielu recyklácie, a to formou tvorby a praktického používania didaktických pomôcok a využívania získaných návykov vo vlastných domácnostiach. Pre zabezpečenie udržateľnosti, opakovania a samofinancovania využíva aplikovanú ekonómiu v domácnosti formou cvičnej firmy v domácnosti, s možnosťou vytvárať podporný príjem do domácnosti alebo príjem popri štúdiu pre dospievajúcu mládež.

Ekonomický prínos

EKOPROGRAM ZEM spolu s EKOPROGRAMOM v domácnostiach formou cvičnej firmy a CF v domácnostiach vytvára trvalý a nezávislý finančný zdroj. Je využiteľný nielen pre zapojené domácnosti, ale aj pre neziskové organizácie s právnou subjektivitou a pre neformálne skupiny bez právnej subjektivity (v spolupráci s Euroinkubátorom) pre financovanie svojich prevádzkových nákladov. Umožňuje spolufinancovanie grantovej podpory environmentálnych projektov alebo náklady na pracovné miesta na hlavný alebo vedľajší pracovný pomer pre aktívnych členov organizácii.

Environmentálny prínos

Zníženie množstva odpadových obalov z domácnosti zapojených do Ekoprogramu, spätný zber obalov použitých v Ekoprograme v domácnostiach za úhradu a opakujúca sa osveta a výchova nových ročníkov mládeže ako budúcich samostatných domácnosti.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Príklad pre spoluprácu so SŠ v okrese: Predstavenie projektu študentom s návrhom vytvoriť cvičnú firmu s možnosťou príjmu popri štúdiu (Obsah programu - zarobme si na stužkovú a cvičná firma v domácnosti). Pre záujemcov Euroinkubátor vytvorí CF a zabezpečí administratívnu agendu. Príklad pre spoluprácu so ZŠ v okrese: CF predstaví žiakom EKOPROGRAM ZEM a organizuje súťaž s cenami v hre dobrý hospodár a výstavu modelov „moja firma v škatuli“, skladanie obrazov EKOPROGRAM ZEM a putovnej mapy regiónu na PET fľašiach. Následne CF zabezpečí demontáž a zlisovanie PET a Euroinkubátor odvoz a odpredaj získaných druhotných surovín.

Prílohy: