Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA)


Adresa

Osloboditeľov 929/15
96301 Krupina

https://brother-slovakia.sk/

Kontaktná osoba

Monika Balážková
tel: 0905719853
email: monika.balazkova@bisk.sk

Zobraziť profil

Repasácia použitých tonerových kaziet

Opis riešenia

Brother Industries patrí medzi tie spoločnosti, ktoré materiálovo zhodnocujú už použitý produkt vlastnej výroby, a je hlavným centrom recyklácie tonerových kaziet v Európe pre skupinu BROTHER. V minulosti boli tonerové kazety používané jednorazovo a následne vyhodené ako odpad. Neskôr spoločnosť vyvinula „recyklovateľné tonerové kazety“, systém na automatizáciu recyklácie, a zároveň vytvorila aj systém na zber tonerových kaziet. Spolu s BROTHER Centrom recyklácie vo Veľkej Británii vyvinula viacero technológii, ktoré sú ako know-how implementované aj v ďalších prevádzkach spoločnosti BROTHER v Brazílii, USA a v Japonsku. Systém automatizácie recyklácie pri zachovaní najvyššej kvality výrobkov výrazne znižuje množstvo odpadu. Systémom zberu kaziet sa spoločnosť BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA), s. r. o., snaží v rámci zvýšenia povedomia o recyklácii zabezpečiť zákazníkom pridanú hodnotu, kedy použitý produkt môžu bezplatne vrátiť späť výrobcovi. Využívaním poštovej alebo súkromnej kuriérskej služby znižujeme vplyv na životné prostredie spôsobený zberom a dodaním. Spoločnosť si získala rešpekt európskych zákazníkov, ktorým záleží na kvalite a ochrane životného prostredia.

Ekonomický prínos

Pre každú prosperujúcu výrobnú spoločnosť sú dôležití stabilní zákazníci. Len vďaka nim si takáto spoločnosť vie zachovať stabilné pracovné miesta a dokonca vytvárať nové. BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA), s. r. o., si udržiava a získava nových zákazníkov nielen vysokou kvalitou svojich výrobkov, ale aj tým, že je tzv. zelenou spoločnosťou. To znamená, že dodržiava princípy obehového hospodárstva a snaží sa stále napredovať. Spoločnosť sa stala lídrom v repasovaní kaziet. Tým si nielen udržiava existujúce pracovné miesta, ale snaží sa vytvárať aj nové.

Environmentálny prínos

Všetky druhy vznikajúcich odpadov z prevádzky sú zhodnocované. Žiadny z vyprodukovaných odpadov nekončí na skládke. V spoločnosti sa usilujeme neustále napredovať vo svojom záväzku chrániť životné prostredie a čo najúspornejšie hospodáriť s energiami. V rámci spoločnosti vyvíjame aktivity vo forme projektov, ktorými riešime znižovanie spotreby energií, efektívnejšie využívanie používaného materiálu a s tým spojenú minimalizáciu odpadov. Podriaďujeme tomu aj naše pracovné postupy. Taktiež nám záleží na našom regióne, na miestnej komunite, na spolupráci s miestnymi organizáciami, vzdelávacími inštitúciami, a preto pravidelne podporujeme ich činnosť a rozvíjame vzájomnú spoluprácu. Environmentálne aktivity vyvíjame prostredníctvom web stránky www.BROTHEREARTH.com. Naši zamestnanci sa osobne zúčastňujú na rôznych environmentálnych aktivitách (napr. výsadba stromčekov vo Vysokých Tatrách, rušenie čiernych skládok v okolí spoločnosti, značkovanie turistických chodníkov a iné), čím osobne prispievajú k ochrane životného prostredia.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

V prípade, že kazeta nespĺňa prísne kritéria kvality a nie je ju možné opraviť, stáva sa odpadom. Odpad však nie je zneškodnený skládkovaním, ale je ďalej spracovaný. Z dlhodobého hľadiska vplyvu odpadu na životné prostredie spoločnosť Brother Group vyvinula 100 % recyklovateľné kazety, čo znamená, že sú vyrobené z materiálov, ktoré je možné ďalej 100 % zhodnotiť. Aby bolo zhodnotenie čo najefektívnejšie, spoločnosť prechádza na produkciu súčiastok vyrobených z rovnakého materiálu, čo výrazne zjednodušuje ich ďalšiu recykláciu.

Prílohy: