INTEGROVANÝ NÁRODNÝ ENERGETICKÝ A KLIMATICKÝ PLÁN NA ROKY 2021 - 2030

Dlhodobou prioritou energetickej politiky SR je vybudovanie konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva smerujúceho k uhlíkovej neutralite. Prechod k nízkouhlíkovej ekonomike je spojený s dodatočnými nákladmi, ktoré zaplatia spotrebitelia alebo daňoví poplatníci. Z tohto dôvodu bude potrebné prijímať opatrenia, ktoré budú rešpektovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, pričom OZE by nemali byť hlavným cieľom, ale iba jedným z nástrojov transformácie. Nevyhnutná bude aj maximalizácia využívania nových finančných podporných mechanizmov v rokoch 2021 - 2030, ktoré pri správnom nastavení prioritných projektov na domácej úrovni môže významnou mierou prispieť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Viac informácií: https://www.economy.gov.sk

EUROPEAN GREEN DEAL

Stať sa svetovým prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 je najväčšou výzvou a príležitosťou našej doby. Na tento účel Európska komisia predstavila dohodu European Green Deal, ambiciózny balík opatrení, ktorý by mal európskym občanom a podnikom umožniť využívať výhody udržateľného prechodu. Opatrenia spojené s počiatočným plánom kľúčových politík sa pohybujú od znižovania emisií, cez investície do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia Európy. môže byť novou stratégiou rastu EÚ. Zapojenie a angažovanosť verejnosti a všetkých zainteresovaných strán je rozhodujúca pre jej úspech.
Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu

Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030

Dokument je rozdelený do 3 oblastí, ktorými sú ochrana prírody; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi. Na Slovensku sa budú postupne zavádzať princípy obehového hospodárstva. Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Do roku 2030 obmedzí produkciu potravinového odpadu. Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní, zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Energetická náročnosť priemyslu Slovenska sa priblíži priemeru EÚ.
Viac informácií: http://www.minzp.sk/files/iep/envirostrategia2030.pdf