Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030

Dokument je rozdelený do 3 oblastí, ktorými sú ochrana prírody; zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi. Na Slovensku sa budú postupne zavádzať princípy obehového hospodárstva. Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Do roku 2030 obmedzí produkciu potravinového odpadu. Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní, zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Energetická náročnosť priemyslu Slovenska sa priblíži priemeru EÚ.
Stiahnite si: Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (PDF, 874 kB)
 

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025

Predchádzanie vzniku odpadu je neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva. Na podporu predchádzania vzniku odpadov je potrebné presadzovať inovatívne výrobné procesy, dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania, ale aj zlepšovať informovanosť verejnosti. Splniť tieto úlohy však nebude možné bez aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených. Program zdôrazňuje posun v zmysle platnej hierarchie odpadového hospodárstva od ukladania odpadu na skládkach, energetického a materiálového zhodnocovania k opätovnému používaniu vecí, materiálov a najmä, k predchádzaniu vzniku odpadu.
Stiahnite si: Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025 (PDF, 883 kB)

Hospodárska politika SR do roku 2030

Hlavným strategickým cieľom Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030 (HP 2030) je zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva SR s dôrazom na rast produktivity všetkých výrobných faktorov pomocou prioritných kľúčových oblastí. Základný koncept obehového hospodárstva sa odzrkadľuje v dvoch identifikovaných kľúčových oblastiach:

  1. technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR,
  2. environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva.

Stiahnite si: Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 (PDF, 5,25 MB)