Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025

Predchádzanie vzniku odpadu je neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva. Na podporu predchádzania vzniku odpadov je potrebné presadzovať inovatívne výrobné procesy, dôsledne uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania, ale aj zlepšovať informovanosť verejnosti. Splniť tieto úlohy však nebude možné bez aktívnej spolupráce všetkých zúčastnených. Program zdôrazňuje posun v zmysle platnej hierarchie odpadového hospodárstva od ukladania odpadu na skládkach, energetického a materiálového zhodnocovania k opätovnému používaniu vecí, materiálov a najmä, k predchádzaniu vzniku odpadu.
Stiahnite si: Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025 (PDF, 883 kB)

Hospodárska politika SR do roku 2030

Hlavným strategickým cieľom Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030 (HP 2030) je zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva SR s dôrazom na rast produktivity všetkých výrobných faktorov pomocou prioritných kľúčových oblastí. Základný koncept obehového hospodárstva sa odzrkadľuje v dvoch identifikovaných kľúčových oblastiach:

  1. technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu SR,
  2. environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva.

Stiahnite si: Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 (PDF, 5,25 MB)

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020

Akčný plán je v poradí štvrtým vykonávacím opatrením Koncepcie energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576/2007) a plynulo nadväzuje na predchádzajúce tri akčné plány. Vypracovanie akčných plánov energetickej efektívnosti pôvodne vyplýva zo smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, pričom smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti na túto povinnosť nadväzuje, predlžuje povinnosť predkladať akčné plány a rozširuje rozsah akčných plánov.
Viac informácií: www.slov-lex.sk