Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020

Akčný plán je v poradí štvrtým vykonávacím opatrením Koncepcie energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576/2007) a plynulo nadväzuje na predchádzajúce tri akčné plány. Vypracovanie akčných plánov energetickej efektívnosti pôvodne vyplýva zo smernice 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, pričom smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti na túto povinnosť nadväzuje, predlžuje povinnosť predkladať akčné plány a rozširuje rozsah akčných plánov.
Viac informácií: www.slov-lex.sk

Energetická politika SR

Strategický dokument definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050 s cieľom zabezpečiť dlhodobo udržateľnú energetiku a prispieť k udržateľnému rastu národného hospodárstva a konkurencieschopnosti. Prioritou je zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia. EP SR je zameraná tak na štátnu správu, ako aj na podnikateľský sektor a sleduje záujmy odberateľov a koncových odberateľov, aby mohli maximálne využívať výhody liberalizovaného a bezpečného trhu s energiou.
Stiahnite si: Energetická politika SR (PDF, 1,4 MB)

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Stratégia predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie v podpore výskumu, vývoja a inovácií. Podpora rastu a konkurencieschopnosti, ako aj pokrok v štrukturálnych reformách zameraných na uvoľnenie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj otvorením hospodárskej súťaže v oblasti sieťových odvetví, podpora digitálneho hospodárstva, využívanie potenciálu ekologického hospodárstva, odstránenie neopodstatnených obmedzení voči poskytovateľom služieb a uľahčenie začiatku podnikania je podmienkou pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii.
Stiahnite si: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (PDF, 1,26 MB)