Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Základné informácie

Energetická politika SR

Strategický dokument definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050 s cieľom zabezpečiť dlhodobo udržateľnú energetiku a prispieť k udržateľnému rastu národného hospodárstva a konkurencieschopnosti. Prioritou je zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia. EP SR je zameraná tak na štátnu správu, ako aj na podnikateľský sektor a sleduje záujmy odberateľov a koncových odberateľov, aby mohli maximálne využívať výhody liberalizovaného a bezpečného trhu s energiou.
Stiahnite si: Energetická politika SR (PDF, 1,4 MB)

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Stratégia predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie v podpore výskumu, vývoja a inovácií. Podpora rastu a konkurencieschopnosti, ako aj pokrok v štrukturálnych reformách zameraných na uvoľnenie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj otvorením hospodárskej súťaže v oblasti sieťových odvetví, podpora digitálneho hospodárstva, využívanie potenciálu ekologického hospodárstva, odstránenie neopodstatnených obmedzení voči poskytovateľom služieb a uľahčenie začiatku podnikania je podmienkou pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii.
Stiahnite si: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (PDF, 1,26 MB)

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

Stratégia je nadrezortným dokumentom, ktorého hlavným cieľom je, okrem dosiahnutia 72 % zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí a účelné využívanie finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti. Obsahuje niekoľko strategických zámerov, patria medzi ne napr. podpora tvorby pracovných miest; inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti; implementácia sociálnej ekonomiky; flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana a kultúra práce; účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti atď.
Stiahnite si: Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 (PDF, 1,1 MB)