Kontakt


Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Ing. Barbora Bondorová
E-mail: barbora.bondorova@enviro.gov.sk
www.minzp.skSlovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Zuzana Lieskovská, Ing. Tatiana Guštafíková
E-mail: zuzana.lieskovska@sazp.sk, tatiana.gustafikova@sazp.sk
www.sazp.sk