Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Kontakt


Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Mgr. Angelika Tamásová
E-mail: angelika.tamasova@enviro.gov.sk
www.minzp.skSlovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk
www.sazp.sk