Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Obehové Slovensko


Circular Slovakia - platforma pre obehové hospodárstvoje súkromno-verejná platforma, v ktorej verejný, súkromný a tretí sektor spolupracujú s cieľom výmeny poznatkov a stimulácie podnikania v oblasti obehového hospodárstva.


UDRŽATEĽNOSŤ AKO PODNIKATEĽSKÁ PRÍLEŽITOSŤ


Naším cieľom je:

  • zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve,
  • podpora aktívnej diskusie medzi verejným, súkromným a tretím sektorom o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo,
  • vznik nových projektov a vytváranie partnerstiev od verejnej správy cez výskum až po biznis,
  • výmena skúseností, vedomostí a prezentácia úspešných príkladov z praxe.

O nás
Myšlienka spájania partnerov pri podpore obehového hospodárstva na Slovensku vznikla v roku 2018. Výsledkom viacerých stretnutí zainteresovaných strán z verejného, súkromného a tretieho sektora bolo prijatie konsenzu o vzniku spoločného centrálneho bodu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Toto úsilie pod hlavičkou verejno-súkromného partnerstva vyústilo do vzniku platformy pre obehové hospodárstvo. 

Sedem zakladajúcich partnerov podpísalo v decembri 2019 na pôde Ministerstva životného prostredia SR Memorandum o spolupráci pri podpore vzniku platformy Obehové Slovensko. Do júna 2020 sa k platforme prihlásilo ďalších 20 členov zo súkromného a mimovládneho sektora a z vedecko-výskumnej obce.

Ako napĺňame ciele platformy?

  • Mapujeme finančné nástroje podporujúce obehové biznis modely.
  • Mapujeme vedecko-výskumné a expertné kapacity v oblasti obehového hospodárstva.
  • Pripravujeme prieskum trhu pre podnikateľské príležitosti so zahraničím v oblasti obehového hospodárstva.
  • Pripravujeme projekt Cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku.
  • Tvoríme právnu formu platformy.
  • Pripravujeme sériu webinárov v oblasti obehového hospodárstva.
  • Hľadáme ďalších členov platformy na posilnenie siete relevantných aktérov.
  • Sme spoluorganizátorom letnej školy Ekonomika v kruhu pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ.
Partneri Circular Slovakia Partneri Circular Slovakia pri spoločnej práci

 

Circular Slovakia prijíma nových partnerov

 

Zakladajúci partneri