Podľa článku 45 Ústavy SR má každý občan právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Toto právo uzákonil zákon č. 17/1992 Zb. o ŽP, ktorý stanovil MŽP SR povinnosť každoročne vypracovať Správu o stave životného prostredia. Tieto povinnosti podrobnejšie upravili aj niektoré ďalšie zákony NR SR - naposledy zákon NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 tohto zákona, správy o stave ŽP musia obsahovať najmä údaje o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie ŽP, vrátane medzinárodnej spolupráce.

Vydavateľ: MŽP SR, SAŽP, 2019     Stiahnite si: https://www.enviroportal.sk


Slovensko je medzi krajinami strednej Európy na popredných miestach v snahe redukovať odpad. Výrazne tomu pomáha zavádzanie obehového hospodárstva. Ide o to, aby ľudia veci nevyhadzovali, ale pokúsili sa ich ďalej využiť. Zlepšiť zavádzanie obehového hospodárstva má aj nová platforma Circular Slovakia. Zakladajúcimi partnermi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Embassy of the Netherlands in Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, PwC Slovensko, Slovak Business Agency, Slovenská agentúra životného prostredia a Netherlands Chamber of Commerce in Slovakia.

Vydavateľ: Circular Slovakia     Stiahnite si: pdf, 10 MB

Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 (ďalej len „koncepcia“) je rámcovým dokumen­tom, ktorého cieľom je navrhnúť všeobec­ne prospešné a aplikovateľné princípy a ucelený súbor opatrení, ktoré systé­movo posilnia úlohu miest v celkovom rozvoji, budú ich motivovať ku kvalitnejším výkonom a monitorovaniu prínosu realizovaných opatrení. Koncepcia má bez zásahu do ústavou stanovených právomocí samospráv podporiť cielenú koordináciu a zapájanie rôznych subjektov tak, aby sa slovenské mestá v dlhodobom horizonte lepšie prispôsobo­vali novým výzvam, boli udržateľné, produktívne a odolné.

Vydavateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2018                                                   Stiahnite si: pdf, 3,9 MB