Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Ste starostom alebo odborný pracovník na odbore životného prostredia a chcete obyvateľom poskytnúť informácie o tom, ako správne triediť a odpadu predchádzať? Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. Incien v spolupráci s Naturpack vytvorili 5 variantov, ktoré sa na Slovensku vyskytujú: Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: 1. papier, sklo, kovy a zberajú plasty a VKM spolu, 2. papier, sklo, VKM a zberajú spolu plasty a kovy, 3. papier, sklo a zberajú spolu plasty, kovy a VKM, 4. papier, sklo plasty a zberajú spolu kovy a VKM, 5. papier, sklo, plasty, kovy, VKM
Viac informácií: https://www.naturpack.sk

Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva  sa podujala SAŽP v spolupráci s MŽP SR v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska. Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi a poskytuje informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe vyzdvihujúce ich činnosť, ktorá je v súlade s potrebami životného prostredia a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.
Stiahnite si: Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska (PDF, 33,2 MB) / on-line verzia 

Denne sa na obaloch výrobkov stretávame s rôznymi symbolmi, logami a značkami, pričom nie vždy presne vieme, čo znamenajú a nakoľko sú dôveryhodné. Platí to aj pre dnes často používané tzv. „in" označenia ako sú „bio" a „eko". Preto je dobré poznať význam a pôvod oficiálne uznaných eko-značiek a vedieť ich odlíšiť od tých zavádzajúcich. My spotrebitelia máme veľkú moc ovplyvniť veci okolo nás. Preto pre nás všetkých, ktorí máme chuť rozhodovať sa pri výbere správne, zodpovedne a čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu, slúži príručka Rozumieme logám a symbolom?

Stiahnite si: Rozumieme logám a symbolom? (PDF, 1,7 MB)