Podľa článku 45 Ústavy SR má každý občan právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Toto právo uzákonil zákon č. 17/1992 Zb. o ŽP, ktorý stanovil MŽP SR povinnosť každoročne vypracovať Správu o stave životného prostredia SR. Tieto povinnosti podrobnejšie upravili aj niektoré ďalšie zákony NR SR - naposledy zákon NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 tohto zákona, správy o stave ŽP musia obsahovať najmä údaje o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie ŽP, vrátane medzinárodnej spolupráce.

Vydavateľ: MŽP SR, SAŽP, 2018                                                              Stiahnite si: https://www.enviroportal.sk
V publikácii Odpady v SR sú prezentované údaje o odpadoch (v členení na nebezpečné a ostatné) vzniknutých v rámci hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania za SR a kraje a údaje o vzniknutom komunálnom odpade členené podľa druhov komunálneho odpadu  (vrátane zložiek zo separovaného zberu) a spôsobu nakladania za SR a kraje.

Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR, 2018                                                                                           Stiahnite si: pdf, 4 MB
Informatívno-propagačná publikácia Slovenská republika v číslach 2018 poskytuje vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska s využitím nových vizualizačných prvkov.

Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR, 2018                                                                                    Stiahnite si: pdf, 15,8 MB