Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy. Viac sa dozviete v publikácii Slovenskej agentúry životného prostredia - Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Vydavateľ: SAŽP, 2019                                                                                                        Stiahnite si: pdf, 23,6 MB

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN č. 4/ 22018 sa bližšie venuje Zelenému obehovému hospodárstvo, ktoré má spolu so zvýšením zdrojovej efektívnosti prvoradý význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity.


Vydavateľ: SAŽP, 2018                                                                                                        Stiahnite si: pdf, 4,9 kB

Odpad nemusí skončiť ako odpad – môže byť začiatkom životného cyklu nového výrobku! EÚ preto potrebuje účinný systém nakladania s odpadom, aby sa riešili celosvetové výzvy v oblasti zdrojov a vytváralo sa udržateľné obehové hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje. Viac nájdete v publikácii Od odpadu k zdrojom.

Vydavateľ: EK, 2018                                                                                                                Stiahnite si: pdf, 862 kB