Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy, efektívneho využívania energie a zdrojov, nakladania s odpadmi a hospodárenia s vodou.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zhodnocovanie nebezpečných odpadov z chemických čistiarní

VegaTop spolupracuje na vyhľadávaní čo najlepších riešení čistenia odevov. Na chemické čistenie odevov sa používajú špeciálne chemické stroje využívajúce ako médium perchlóretylén, ktorý má vysokú odmasťovaciu schopnosť a dokáže si poradiť aj s inými...

Prenájom veľkokapacitných kontajnerov OdpadOnline

Služba OdpadOnline ponúka objednanie pristavenia veľkokapacitných kontajnerov online na vybraný druh odpadu na určené miesto, v dohodnutom termíne a následný odvoz naplneného kontajnera podľa priania zákazníka. Zákazník si môže kontajner ob...

Aplikácia vylož smeti

Jednoduchá a praktická aplikácia ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický rozložiteľný odpad) na adrese zákazníka, kde spoločnosť FCC realizuje zvoz odpadov. Aplikácia poskytuje ...

Koreňové čistiarne odpadovej vody

Čistenie komunálnych odpadových vôd s minimálnymi nárokmi na obsluhu zariadenia, minimálnym, resp. nulovým množstvom energie a so súčasným zadržaním vody v lokalite a ovplyvnením mikroflóry....

Tvorba a údržba zelených a modrých prvkov v mestskej, vidieckej i voľnej krajine

Návrh, realizácia a údržba zelených plôch v mestskej, vidieckej i voľnej krajine Návrh a realizácia zelených striech, vertikálnych záhrad a vodozádržných opatrení Porealizačná údržba a komplexný servis zelených a modrých plôch ...

Koreňová čistiareň komunálnych odpadových vôd o kapacite 50 EO

Koreňová čistiareň predstavuje efektívne ekologické riešenie pre menšie zariadenia, komunity a obce, ak nie je dostupná verejná kanalizácia. Príprava a výstavba koreňovej čistiarne komunálnych odpadových vôd v areáli Prameň, občianskeh...

Drenážne vsakovacie steny Drenblok DB®

Vertikálne drenážne steny sú vhodné na zachytávanie povrchovej dažďovej vody z okolitých (najmä svahovitých) území. Drenážnu stenu tvoria vsakovacie bloky DRENBLOK DB®, ktoré je možné vzájomne spájať. Dĺžka drenážnej steny je neobmedzená. Využi...

Zber a spracovanie drevného odpadu

Z regiónu sa od rôznych výrobcov a skladovateľov tovaru zvážajú nepotrebné, prípadne poškodené drevené palety a iný drevný priemyselný odpad, z obcí drevný odpad z parkov a iných obecných pozemkov. Takto získaný drevný odpad sa sp...

Energetické audity

Vypracovanie energetických auditov vrátane návrhu súboru opatrení vedúcich k výrazným úsporám energie....

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

Časť územno-plánovacej dokumentácie, ktorá je na území mesta záväzná. Povinnosť vypracovania koncepčného dokumentu vychádza zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike....

Energetické riešenia pre firmy a organizácie

Spoločnosť poskytuje individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá. Ide o inteligentné riešenia s reguláciou osvetlenia, vykurovania, chlad...

Energetické riešenia pre domácnosti

Zákazníkom z radov domácností je určená služba innogy Energetické poradenstvo, ktorú vykonávajú innogy experti – experti na energie a domácnosť. Ide o unikátnu a bezplatnú službu, ktorá sa vykonáva vo forme obhliadky domácnosti. Experti innogy s...

Odber noviniek

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.