Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Recyklovateľné plastové boxy na sťahovanie

06.03.2019 - Na Slovensku je sťahovanie stále úzko spojené s využívaním kartónových krabíc, či už novo zakúpených alebo z druhej ruky. Väčšina z daných krabíc končí hneď nato v odpade, z veľkej časti v netriedenom. Práve tento princíp obalu na jedno použitie je n...

Cyklotrasy a cyklochodníky

14.02.2019 - Nízky podiel cyklistickej dopravy na území kraja sa TSK snaží eliminovať skvalitňovaním cyklistickej infraštruktúry. Najväčším reprezentantom tohto zámeru je 100 km dlhá Vážska cyklomagistrála. Rok 2018 bol prelomovým práve v tom, že boli do užívania...

Znížená energetická náročnosť budov a využívanie OZE

14.02.2019 - TSK postupuje v tejto oblasti Zelenej župy podľa strategického dokumentu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020, ktorý určuje priority v oblasti energetickej udržateľnosti. V roku 2015 boli...

Elektromobilita

14.02.2019 - TSK od roku 2016 jazdí na 4 elektrických vozidlách. Ich využívanie pre potreby Úradu TSK predstavuje ročnú úsporu CO2 v priemernej výške 3,9 tony na každé vozidlo, čo sa približne rovná kompenzácií 433 stromov dvojhektárového lesa. Elektromobil vďaka...

Budovanie verejných DC a AC nabíjacích staníc pre elektromobily

13.01.2019 - Komplexná dodávka AC a DC nabíjacích staníc, ktorá obsahuje konzultačnú činnosť, vybudovanie elektrickej prípojky, dodávku a inštaláciu nabíjacej stanice, inteligentnú správu a riadenie nabíjacej stanice a jej záručný a pozáručný servis....

Systém nakladania so zložkami komunálneho odpadu

03.01.2019 - Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK zabezpečuje funkčný systém triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov vo viac ako 1 140 samosprávach po celom Slovensku vrátane troch najväčších miest (BA, PO, KE)....

VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO

21.11.2018 - Jednotka VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO ponúkajú jednoduchý spôsob, ako v interiéri dosiahnuť zdravšiu klímu. Inteligentné snímače nepretržite merajú teplotu, vlhkosť a hladinu CO2 v domácnosti a otvárajú alebo zatvárajú elektricky ovládané streš...

Fotovoltické systémy

29.10.2018 - Pri projektoch na úspory energií sa spoločnosť KOOR snaží čoraz viac priestoru ponúknuť obnoviteľným zdrojom energie. Preto všade tam kde je to technicky a legislatívne možné, zvažujeme možnosti použitia fotovoltických systémov. Hlavnou myšlienkou je...

Batériové zariadenie pre fotovoltické panely

24.10.2018 - e2000 je jedinečné kompaktné fotovoltické zariadenie pre uchovávanie vyprodukovanej elektrickej energie. Je optimalizované hlavne pre domácnosti, v ktorých zefektívňuje využitie solárnej energie a zvyšuje tak nezávislosť od distribučnej siete. V jedn...

Zhodnocovanie plastových odpadov

21.10.2018 - Firma PWR – Plastic Waste Recycling, a. s,. sa zaoberá výrobou palív a plynových olejov (vykurovací olej a palivá do motorov na výrobu elektrickej energie), ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizá...

Inovatívny systém diaľkového zberu dát

24.05.2018 - Najnovšia rádiová technológia symphonic® 3 je inovatívnym systémom diaľkového zberu dát, ktorý umožňuje konečným spotrebiteľom nepretržitý online prístup k  údajom o spotrebe. Systém zahŕňa koncové meracie prístroje ako merače tepla, pomerové rozdeľo...

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení

15.05.2018 - Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. Našim produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov. Disponujeme zariadením na spracovan...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.