Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Systém nakladania so zložkami komunálneho odpadu

03.01.2019 - Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK zabezpečuje funkčný systém triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov vo viac ako 1 140 samosprávach po celom Slovensku vrátane troch najväčších miest (BA, PO, KE)....

VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO

21.11.2018 - Jednotka VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO ponúkajú jednoduchý spôsob, ako v interiéri dosiahnuť zdravšiu klímu. Inteligentné snímače nepretržite merajú teplotu, vlhkosť a hladinu CO2 v domácnosti a otvárajú alebo zatvárajú elektricky ovládané ...

Fotovoltické systémy

29.10.2018 - V projektoch na úspory energií sa spoločnosť KOOR snaží čoraz viac priestoru ponúknuť obnoviteľným zdrojom energie. Preto všade tam, kde je to technicky a legislatívne možné, zvažuje možnosti použitia fotovoltických systémov. Hlavnou myšlienkou ...

Batériové zariadenie pre fotovoltické panely

24.10.2018 - e2000 je jedinečné kompaktné fotovoltické zariadenie na uchovávanie vyprodukovanej elektrickej energie. Je optimalizované hlavne pre domácnosti, v ktorých zefektívňuje využitie solárnej energie a zvyšuje tak nezávislosť od distribučnej siete. V ...

Zhodnocovanie plastových odpadov

21.10.2018 - Firma PWR – Plastic Waste Recycling, a. s,. sa zaoberá výrobou palív a plynových olejov (vykurovací olej a palivá do motorov na výrobu elektrickej energie), ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie...

Inovatívny systém diaľkového zberu dát

24.05.2018 - Najnovšia rádiová technológia symphonic® 3 je inovatívnym systémom diaľkového zberu dát, ktorý umožňuje konečným spotrebiteľom nepretržitý online prístup k  údajom o spotrebe. Systém zahŕňa koncové meracie prístroje ako merače tepla, pomero...

Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení

15.05.2018 - Spracovanie plastov pochádzajúcich z vyradených elektrozariadení, technologických odpadov a plastov z automobilového priemyslu na báze PP, PE, PS a ABS. Produktom sú drte alebo granuláty z menovaných plastov. Spoločnosť disponuje zariadením na s...

Repasácia použitých tonerových kaziet

16.03.2018 - Brother Industries patrí medzi tie spoločnosti, ktoré materiálovo zhodnocujú už použitý produkt vlastnej výroby, a je hlavným centrom recyklácie tonerových kaziet v Európe pre skupinu BROTHER. V minulosti boli tonerové kazety používané jednorazovo a ...

Ekoprogram

08.02.2018 - EKOPROGRAM ZEM je program Euroinkubátoru realizovaný prostredníctvom Združenia európskej mládeže ZEM a je zameraný na environmentálnu osvetu a praktické vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti, s cieľom vzbudiť záujem o environmentálne aktivit...

Zelený bicykel

31.01.2018 - Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, zameraný na menšie mestá, ktoré nie sú zaujímavé pre veľké bikesharingové spoločnosti. Má tri hlavné pozitívne dopady: pokles premávky na cestách, znižovanie emisií a podpora zdravého životného št...

Spevnené plochy s funkciou retencie zrážkovej (sivej) vody

31.01.2018 - Spevnené plochy (chodníky, parkoviská, iné manipulačné plochy) vo svojej skladbe využívajú vysokú odolnosť materiálu  STERED (zaťaženie, rozmerovú stálosť v suchom, mokrom alebo zmrznutom stave ako retenčnú, pre vodu zádržnú zložku). Schopnosť z...

PUR panely

25.01.2018 - Panel TETRA K predstavuje takzvanú suchú výstavbu. Používa sa v interiéroch a aj v exteriéroch. Montáž panelu je veľmi jednoduchá a konečný výsledný efekt je vynikajúci. Požiarna odolnosť panelu je 60 minút. Panel TETRA K je zložený výrobok. Vyrába s...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.