Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Hodnotenie nákladov životného cyklu LCC a kvality

25.01.2018 - Nami vyvinuté systémy hodnotenia umožňujú objektívne nastavenie ceny v celom životnom cykle v akýchkoľvek produkčných oblastiach. ENTUS - Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov - znamená systémový prístup vlastnej koncepcie. Vyznačuje sa...

Ubytovacie jednotky, Podhájska

18.01.2018 - Nízkonákladové, celoročne obytné ubytovacie jednotky v kúpeľnom zariadení Použitý material: PUR panely Tetra K - termoizolančné, zvukovoizolačné s povrchovou úpravou....

Smart Metering

14.12.2017 - Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA sleduje aktuálne trendy a vo svojich inštaláciách využíva výlučne meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky Smart Meteringu. V rámci komplexnosti poskytovaných služieb zhromažďujeme dáta z "inteligentných" meradiel, ktoré následn...

Sorbenty, sorpčné materiály a výrobky Johan Enviro

05.12.2017 - Výrobky značky Johan ENVIRO nájdu využitie vo všetkých etapách výrobného procesu, na miestach predpokladaných aj nepredvídaných únikov nebezpečných látok. Sorbentné materiály umožňujú ideálne riešenie pri odstraňovaní veľkých ekologických havárií, ta...

Energetický detektív

05.12.2017 - Služba Energetický detektív predstavuje vypracovanie štúdií, ktoré hľadajú odpovede na otázky súvisiace s oblasťou energetiky a ochranou životného prostredia - s výrobou, distribúciou a spotrebou energií rôznych druhov i obnoviteľných druhov energií....

Energetický certifikát

05.12.2017 - Energetický certifikát je úradným dokumentom, ktorý predstavuje hodnotenie budovy z hľadiska spotreby energie a jej zaradenie do energetickej triedy. Pre rodinné a bytové domy je zo zákona povinný od 1. 1. 2008 v prípade nových, významne obnovovaných...

Energetický audit

05.12.2017 - Energetický audit predstavuje návod, ako ušetriť energiu. Pre rodinné domy a bytové domy nie je zo zákona povinný. V neskoršom štádiu predstavuje podklad pre tvorbu samotného projektu. Tvorí základ pre tzv. Projektové energetické hodnotenie stavby, k...

STERED v dome

03.11.2017 - Konštrukčný materiál STERED je pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže v priestoroch (difúzny hluk), ako i na únik hluku do okolitého prostredia (zvýšenie nepriezvučnosti obvodo...

STERED v priemysle

03.11.2017 - Konštrukčný materiál STERED pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti je možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže vo výrobných priestoroch (difúzny hluk), ako i na únik hluku do okolitého prostredia (zvýšenie nepriezvučn...

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

02.11.2017 - Partneri: IntertechPlus, s. r. o., Drásov (www.intertechplus.cz) TRADEPETROL, a. s., Bratislava (www.tradepetrol.sk) Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané i pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. S...

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

02.11.2017 - Partneri: MDM Slovakia,s. r. o., Skalica www.mdmslovakia.com Arbor, okrasné a ovocné škôlky, s. r. o., Senec www.arbor.sk Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životn...

Medzikoľajový absorbér hluku

02.11.2017 - Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, www.brens.cz Partner Brens Europe, a. s., Plzeň využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu dráhy v priemyslových aglomeráciách a veľkých sídelných celkoch ...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.