Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Repasácia použitých tonerových kaziet

16.03.2018 - Brother Industries patrí medzi tie spoločnosti, ktoré materiálovo zhodnocujú už použitý produkt vlastnej výroby, a je hlavným centrom recyklácie tonerových kaziet v Európe pre skupinu BROTHER. V minulosti boli tonerové kazety používané jednorazovo a ...

Ekoprogram

08.02.2018 - EKOPROGRAM ZEM je program Euroinkubátoru realizovaný prostredníctvom Združenia európskej mládeže ZEM a je zameraný na environmentálnu osvetu a praktické vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti, s cieľom vzbudiť záujem o environmentálne aktivit...

Spevnené plochy s funkciou retencie zrážkovej (sivej) vody

31.01.2018 - Spevnené plochy (chodníky, parkoviská, iné manipulačné plochy) vo svojej skladbe využívajú vysokú odolnosť materiálu  STERED (zaťaženie, rozmerovú stálosť v suchom, mokrom alebo zmrznutom stave ako retenčnú, pre vodu zádržnú zložku). Schopnosť z...

Zelený bicykel

31.01.2018 - Projekt Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, zameraný na menšie mestá, ktoré nie sú zaujímavé pre veľké bikesharingové spoločnosti. Má tri hlavné pozitívne dopady: pokles premávky na cestách, znižovanie emisií a podpora zdravého životného št...

Nasávaná kartonáž

25.01.2018 - Výroba nasávanej kartonáže je jednou z nosných činností spoločnosti Kuruc Company. Firma vlastní výkonné technológie pre výrobu obalov a foriem. Výrobky z nasávanej kartonáže sú vďaka svojej schopnosti absorbovať nárazy a vibrácie ideálne obalový ...

PUR panely

25.01.2018 - Panel TETRA K predstavuje takzvanú suchú výstavbu. Používa sa v interiéroch a aj v exteriéroch. Montáž panelu je veľmi jednoduchá a konečný výsledný efekt je vynikajúci. Požiarna odolnosť panelu je 60 minút. Panel TETRA K je zložený výrobok. Vyrába s...

Dosky TETRA K

25.01.2018 - Dosky Tetra K sa vyrábajú recyklovaním kompozitných nápojových obalov VKM (tetrapakov). Materiály, z ktorých sú tetrapaky vyrobené (papier, polyetylén a hliníková fólia), sa rozomelú a opäť sa spoja pôsobením vysokej teploty a tlaku, bez pridani...

Hodnotenie nákladov životného cyklu LCC a kvality

25.01.2018 - Entus Management, s.r.o., vyvinula systémy hodnotenia, ktoré umožňujú objektívne nastavenie ceny v celom životnom cykle v akýchkoľvek produkčných oblastiach. ENTUS - Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov - znamená systémový pr...

Zvukovoizolačný pás

25.01.2018 - Zvukovoizolačný pás, vyrobený spracovaním VKM, je vhodný pod plávajúce podlahy, koberce alebo iné podlahoviny. Zabezpečuje útlm krokového hluku v podlahe s doplnkovou tepelnoizolačnou funkciou. Výrobok nie je vhodný do vonkajšieho prostredia, do pros...

Ubytovacie jednotky, Podhájska

18.01.2018 - Nízkonákladové, celoročne obytné ubytovacie jednotky v kúpeľnom zariadení. Použitý material: PUR panely Tetra K - termoizolančné, zvukovoizolačné s povrchovou úpravou....

Smart Metering

14.12.2017 - Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA sleduje aktuálne trendy a vo svojich inštaláciách využíva výlučne meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky Smart Meteringu. V rámci komplexnosti poskytovaných služieb zhromažďuje dáta z ,,inteligentných" meradiel, ktoré násled...

Energetický audit

05.12.2017 - Energetický audit predstavuje návod, ako ušetriť energiu. Pre rodinné domy a bytové domy nie je zo zákona povinný. V neskoršom štádiu predstavuje podklad pre tvorbu samotného projektu. Tvorí základ pre tzv. projektové energetické hodnotenie stavby, k...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.