Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

STERED v priemysle

03.11.2017 - Konštrukčný materiál STERED pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti je možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže vo výrobných priestoroch (difúzny hluk), ako i na únik hluku do okolitého prostredia (zvýšenie nepriezvučn...

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

02.11.2017 - Partneri: IntertechPlus, s. r. o., Drásov (www.intertechplus.cz) TRADEPETROL, a. s., Bratislava (www.tradepetrol.sk) Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané i pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. S...

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

02.11.2017 - Partneri: MDM Slovakia,s. r. o., Skalica www.mdmslovakia.com Arbor, okrasné a ovocné škôlky, s. r. o., Senec www.arbor.sk Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životn...

Medzikoľajový absorbér hluku

02.11.2017 - Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, www.brens.cz Partner Brens Europe, a. s., Plzeň využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu dráhy v priemyslových aglomeráciách a veľkých sídelných celkoch ...

Recyklácia a zhodnocovanie zmiešaných odpadov

02.11.2017 - Vstupný materiál tvoria technologické odpady z prvovýroby textilných dielov pre automobilový priemysel a zmiešaný textilný odpad z recyklácie áut po dobe životnosti. Na komplexnej linke spracovania môžu byť tiež recyklované a do procesu materiálového...

Zhodnocovanie stavebných odpadov

01.01.2016 - Produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme stavebnej sute, ktorá je produkovaná pri stavebných a demolačných prácach. Tento odpad je ...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.