Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Tvorba a údržba zelených a modrých prvkov v mestskej, vidieckej i voľnej krajine

Návrh, realizácia a údržba zelených plôch v mestskej, vidieckej i voľnej krajine Návrh a realizácia zelených striech, vertikálnych záhrad a vodozádržných opatrení Porealizačná údržba a komplexný servis zelených a modrých plôch ...

Koreňová čistiareň komunálnych odpadových vôd o kapacite 50 EO

Koreňová čistiareň predstavuje efektívne ekologické riešenie pre menšie zariadenia, komunity a obce, ak nie je dostupná verejná kanalizácia. Príprava a výstavba koreňovej čistiarne komunálnych odpadových vôd v areáli Prameň, občianskeh...

Drenážne vsakovacie steny Drenblok DB®

Vertikálne drenážne steny sú vhodné na zachytávanie povrchovej dažďovej vody z okolitých (najmä svahovitých) území. Drenážnu stenu tvoria vsakovacie bloky DRENBLOK DB®, ktoré je možné vzájomne spájať. Dĺžka drenážnej steny je neobmedzená. Využi...

Zber a spracovanie drevného odpadu

Z regiónu sa od rôznych výrobcov a skladovateľov tovaru zvážajú nepotrebné, prípadne poškodené drevené palety a iný drevný priemyselný odpad, z obcí drevný odpad z parkov a iných obecných pozemkov. Takto získaný drevný odpad sa sp...

Energetické audity

Vypracovanie energetických auditov vrátane návrhu súboru opatrení vedúcich k výrazným úsporám energie....

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

Časť územno-plánovacej dokumentácie, ktorá je na území mesta záväzná. Povinnosť vypracovania koncepčného dokumentu vychádza zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike....

Energetické riešenia pre firmy a organizácie

Spoločnosť poskytuje individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá. Ide o inteligentné riešenia s reguláciou osvetlenia, vykurovania, chlad...

Energetické riešenia pre domácnosti

Zákazníkom z radov domácností je určená služba innogy Energetické poradenstvo, ktorú vykonávajú innogy experti – experti na energie a domácnosť. Ide o unikátnu a bezplatnú službu, ktorá sa vykonáva vo forme obhliadky domácnosti. Experti innogy s...

Nízkouhlíková stratégia

Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, pričom je stanovená inve...

Park Panorama

Vytvorenie ,,zeleného" ostrova v zastavanom území mesta. Návrh intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech. Návrh vertikálnych vegetačných prvkov. Návrh vodných plôch s pozitívnym prínosom na mikroklímu okolia. Návrh priepustných spevnených plôch...

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda so zavlažovanou zelenou stenou

Klimaticky, energeticky aktívna vegetačná fasáda (KEAVF) so zavlažovanou zelenou stenou je predsadená oceľová konštrukcia obvykle stojaca na vlastnou základe a ukotvená o existujúcu fasádu. Na oceľovej nosnej konštrukcii je prichytený trapézový plech...

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou je možnosť zabudovania nielen v zelených pásoch, ale aj pod spevnenými plochami. Skladaním jednotlivý...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.