Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Prepájanie cirkulárnej ekonomiky s legislatívou a podnikaním

17.03.2021 - Každá firma má povinnosti voči zákonu o odpadoch. Envirolegal zabezpečí environmentálne poradenstvo a zosúladí prácu podnikateľského subjektu so zákonmi v odpadovom hospodárstve. Podnikateľom tak ušetrí stovky eur na pokutách a sankciách. Navyše...

Centrum cirkulárnej ekonomiky

16.03.2021 - Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na slovenských skládkach, možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj. Zhmotnením tejto vízie je projekt Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), v ktorých odpad ...

EKOspotrebitel.sk

14.03.2021 - EKOspotrebitel.sk prináša informácie o environmentálne zodpovednom spotrebiteľskom správaní, udržateľnej spotrebe a obehovom hospodárstve....

Predchádzanie vzniku odpadu

12.03.2021 - Udržateľnosť ani zďaleka neznamená len zero-waste, avšak znižovanie odpadu je jej pevnou a dôležitou súčasťou. Bezobalové nakupovanie je (hneď za nenakupovaním) jednoznačne najefektívnejším spôsobom, ako svoj odpadkový kôš nenapĺňať alebo napĺňať výr...

Koreňové čistiarne odpadovej vody

01.03.2021 - Čistenie komunálnych odpadových vôd s minimálnymi nárokmi na obsluhu zariadenia, minimálnym, resp. nulovým množstvom energie a so súčasným zadržaním vody v lokalite a ovplyvnením mikroflóry....

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

15.02.2021 - Všetky ľudské činnosti zanechávajú určitú stopu na životnom prostredí. Posúdenie vplyvov na životné prostredie je realizované metódou hodnotenia životného cyklu, ktorú stanovujú normy STN EN ISO 14040 a 14044. Konzultáciou je možné získať prehľad o p...

Tvorba a údržba zelených a modrých prvkov v mestskej, vidieckej i voľnej krajine

17.01.2021 - Návrh, realizácia a údržba zelených plôch v mestskej, vidieckej i voľnej krajine Návrh a realizácia zelených striech, vertikálnych záhrad a vodozádržných opatrení Porealizačná údržba a komplexný servis zelených a modrých plôch ...

Koreňová čistiareň komunálnych odpadových vôd o kapacite 50 EO

12.12.2020 - Koreňová čistiareň predstavuje efektívne ekologické riešenie pre menšie zariadenia, komunity a obce, ak nie je dostupná verejná kanalizácia. Príprava a výstavba koreňovej čistiarne komunálnych odpadových vôd v areáli Prameň, občianskeh...

Zber a spracovanie drevného odpadu

27.11.2020 - Z regiónu sa od rôznych výrobcov a skladovateľov tovaru zvážajú nepotrebné, prípadne poškodené drevené palety a iný drevný priemyselný odpad, z obcí drevný odpad z parkov a iných obecných pozemkov. Takto získaný drevný odpad sa sp...

Nízkouhlíková stratégia

21.11.2020 - Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, pričom je stanovená inve...

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

15.11.2020 - Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou je možnosť zabudovania nielen v zelených pásoch, ale aj pod spevnenými plochami. Skladaním jednotlivý...

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

15.11.2020 - Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná dažďová voda do retenčnej nádrže...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.