Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Farba na drevo: Sikkens, sada BLX

19.08.2020 - Farby Sikkens BLX Pro a Sikkens BLX PRO TOP sú farby na drevo na vodnej báze. Tieto farby zabezpečujú unikátnym spôsobom ochranu dreva v exteriéri, a pretože sú založené na vodnej báze obsahujú minimálne množstvá prchavých organických látok – VOC (Vo...

Terra

10.08.2020 - Niet pochybností o tom, že zmena klímy je obrovská hrozba pre náš svet. V parížskej dohode o zmene klímy sa vlády zaviazali prijať také opatrenia, aby udržali zvýšenie globálnej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriál...

Náhrada fosílnych palív TDP a TAP v energetickom sektore

06.08.2020 - Spoločnosť RAMEKO, s.r.o., si plne uvedomuje, že rast priemyselnej výroby, výroby elektrickej energie a tepla, spojených s rastom počtu obyvateľov a vyvolaných zvýšenými nárokmi na bývanie, dopravu, spotrebu a príslušnú infraštruktúru, spôsobuje rast...

Načapujeme si lepší svet

22.07.2020 - Zaviazali sme sa k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Oblasti, ktorým, sa venujeme sú úzko prepojené so špecifickými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a tak môžeme zmysluplným a transparentným spôsobom prispievať k gl...

Skladovanie horľavín v mobilných skladoch

21.07.2020 - Bezpečné skladovanie horľavín v špeciálnych skladoch s požiarnou odolnosťou až REI 120 minút zvnútra i zvonka. Ide o riešenie s platnou požiarnou certifikáciou pre predpisové skladovanie veľkého množstva horľavín naraz bez nutnosti stavebných úprav. ...

Triedenie odpadov

17.07.2020 - Obec venuje veľkú pozornosť systematickému organizovaniu odpadového hospodárstva, vďaka čomu od roku 2010 do roku 2019 zvýšila mieru triedenia odpadov zo 14 % na 53 %. Bola to dlhá cesta zavádzania systémových opatrení, ktoré prispeli k neustálemu zv...

Certifikácia opraviteľnosti

16.07.2020 - Certifikáciou opraviteľnosti sa usilujú o znižovanie odpadu, podporou dizajnovania, výroby a používania skutočne opraviteľných výrobkov. Repairably vytvára platformu. Platformu pre zákazníkov, ktorým zaručuje jednoduchý a dostupný proces opravy. Plat...

Podpora platformy Obehové Slovensko

16.07.2020 - TaylorWessing Bratislava patrí medzi najväčšie medzinárodne advokátske kancelárie na Slovensku. Jej klienti sú tak zahraniční investori, ako aj slovenskí podnikatelia, ktorí oceňujú pridanú hodnotu poradenstva renomovanej kancelárie, ktorá je súčasťo...

Zber kuchynského odpadu od dverí

02.07.2020 - Biologicky rozložiteľný odpad nachádzajúci sa v kontajneroch na zmesový komunálny odpad nie je problém len obcí so záhradami, ale aj miest. Navyše ide často o odpad z potravín, ktorý v smetných nádobách hnije, zapácha, láka škodcov a spôsobuje šíreni...

Renovácia použitého HW

29.06.2020 - Odoberanie použitého HW od spoločností, čistenie, mazanie dát, opravy, inštalácia nového SW a následný predaj....

Vegetačné čistiarne odpadových vôd

29.06.2020 - Koreňové čistiarne sú známe vďaka jednoduchej údržbe, nízkym prevádzkovým nákladom a trvalo udržateľnému spôsobu fungovania, ktorý zaručuje spoľahlivé výsledky čistenia odpadových vôd rôzneho druhu. Vďaka moderným stavebným postupom dokážu byť priest...

Podpora recyklácie nápojových obalov

28.06.2020 - Členovia AVNM majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu prispieť k zvýšeniu miery zberu a následnej recyklácii nápojových obalov, zvýšiť postupne obsah recyklovaného obsahu v nových PET obaloch a dosiahnuť priemer minimálne 25 % recyklovaného obsahu v ob...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.