Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zber a spracovanie drevného odpadu

27.11.2020 - Z regiónu sa od rôznych výrobcov a skladovateľov tovaru zvážajú nepotrebné, prípadne poškodené drevené palety a iný drevný priemyselný odpad, z obcí drevný odpad z parkov a iných obecných pozemkov. Takto získaný drevný odpad sa sp...

Nízkouhlíková stratégia

21.11.2020 - Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, pričom je stanovená inve...

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

15.11.2020 - Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou je možnosť zabudovania nielen v zelených pásoch, ale aj pod spevnenými plochami. Skladaním jednotlivý...

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

15.11.2020 - Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná dažďová voda do retenčnej nádrže...

TRITECH, betón s použitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu

15.11.2020 - Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Je založená na detailnej analýze vlastností tehlového recyklátu a recyklovaného tehlo...

Eliminácia dopadu psích exkrementov na zdravie ľudí a životné prostredie

10.11.2020 - Eko psia toaleta (EcoDog Toilet) je hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov v domácnosti a na verejných priestrans...

Zhodnocovanie starých vozidiel odstrojovaním

10.11.2020 - ŽOS-EKO, s. r. o. patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spracováva ekologickým spôsobom staré vozidlá všetkých značiek kategórie M1, N1, L2, iné. Spoločnosť postupne v rokoc...

Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov

08.11.2020 - Predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samoučiace zariadenie na materiálové zhodnocovanie širokého spektra odpadov (okrem nebezpečného odpadu) na báze inovatívnej nespaľovacej techno...

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej

29.10.2020 - Zákazníci v predajniach Kaufland majú možnosť separácie rôznych materiálov. V roku 2018 vo vybraných deviatich predajniach pribudla možnosť odovzdať použitý kuchynský olej. V roku 2020 pridali nádoby na jeho zber pred ďalšími 36 predajňami. Celkov...

Krtkodom – sebestačný ,,zelený" dom

19.10.2020 - Krtkodom je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie prírody a premysleného stavebn&eacut...

Rozvoj environmentálneho myslenia najmenších

09.10.2020 - SEWA, a. s., ponúka zaujímavé envirovýchovné projekty pre deti a mládež zamerané na správne triedenie komunálnych odpadov. Prvým a stále úspešným projektom od r. 2014, je Vymeň elektroodpad za lopty!, do ktorého sa od jeho začiatku zapojilo 5...

e-Deratizácia – zber a recyklácia elektroodpadu a použitých batérií

09.10.2020 - Firmy a inštitúcie sa potrebujú z času na čas zbaviť vyradenej alebo zastaranej elektrotechniky. Môžu využiť služby zberných dvorov, na ktoré odvezú nepotrebné elektrozariadenia. V tomto prípade musia však počítať s finančnými, personálnymi a časovým...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.