Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zhodnocovanie stavebných a drevných odpadov

03.05.2021 - Zhodnocovanie stavebného a drevného odpadu prostredníctvom drvičov a triedičov, a to činnosťami R3, R5 a R12 (pozri prílohu č. 1 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.)....

Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch

26.04.2021 - Vzhľadom na postupujúce klimatické zmeny je projekt systému zadržiavania zrážkovej vody z obecných budov zaujímavý pre jednotlivcov (súkromné osoby), neziskové organizácie, ale aj subjekty samosprávy, štátnej správy, vyšších územných celkov a po...

Analýza zložiek komunálneho odpadu pre samosprávy

23.04.2021 - Analýza komunálneho odpadu pre samosprávy prináša miestnym samosprávam skutočný obraz o tom, ako občania nakladajú s komunálnym odpadom. Poskytne im informácie o veľkosti potenciálu, aký má obec pre triedenie biologicky rozložiteľného odpad...

Voskované obaly na potraviny

21.04.2021 - Včelobaly sú znovu použiteľné, umývateľné, kompostovateľné, voskované ekoobaly na potraviny. Pri správnej údržbe môže jeden obal vydržať vyše dvoch rokov stáleho používania. Na ich výrobu sa používa lokálny včelí vosk a bavlna najvyššej organickej kv...

Zelený vodomer

16.04.2021 - Pri každom meradle je doba overenia iná. Nebytové vodomery na studenú vodu sa overujú každých 6 rokov a nebytové vodomery na teplú vodu každé 4 roky. Merače tepla a ich členy sú overované tiež po 4 rokoch. Bytové vodomery na studenú a teplú vodu...

Remeselné družstvo

25.03.2021 - Remeselné družstvo vo vlastníctve členov, ktoré zabezpečuje prácu a vzdelávanie pre členov a spolupracovníkov. Vytvára  ekologické, etické a udržateľné produkty a služby....

Prepájanie cirkulárnej ekonomiky s legislatívou a podnikaním

17.03.2021 - Každá firma má povinnosti voči zákonu o odpadoch. Envirolegal zabezpečí environmentálne poradenstvo a zosúladí prácu podnikateľského subjektu so zákonmi v odpadovom hospodárstve. Podnikateľom tak ušetrí stovky eur na pokutách a sankciách. Navyše...

Centrum cirkulárnej ekonomiky

16.03.2021 - Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na slovenských skládkach, možno racionálne využiť a vytvoriť z neho nový materiálový alebo energetický zdroj. Zhmotnením tejto vízie je projekt Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), v ktorých odpad ...

EKOspotrebitel.sk

14.03.2021 - EKOspotrebitel.sk prináša informácie o environmentálne zodpovednom spotrebiteľskom správaní, udržateľnej spotrebe a obehovom hospodárstve....

Predchádzanie vzniku odpadu

12.03.2021 - Udržateľnosť ani zďaleka neznamená len zero-waste, avšak znižovanie odpadu je jej pevnou a dôležitou súčasťou. Bezobalové nakupovanie je (hneď za nenakupovaním) jednoznačne najefektívnejším spôsobom, ako svoj odpadkový kôš nenapĺňať alebo napĺňať výr...

Koreňové čistiarne odpadovej vody

01.03.2021 - Čistenie komunálnych odpadových vôd s minimálnymi nárokmi na obsluhu zariadenia, minimálnym, resp. nulovým množstvom energie a so súčasným zadržaním vody v lokalite a ovplyvnením mikroflóry....

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

15.02.2021 - Všetky ľudské činnosti zanechávajú určitú stopu na životnom prostredí. Posúdenie vplyvov na životné prostredie je realizované metódou hodnotenia životného cyklu, ktorú stanovujú normy STN EN ISO 14040 a 14044. Konzultáciou je možné získať prehľad o p...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.