Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Prihlasovací formulár

* povinné údaje

Profil subjektu

Základné údaje

Adresa

Kontaktná osoba

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov: IDO evidencia obchodných partnerov
Riešenie

Základné údaje

Kategórie

 • Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov
  • Člen Platformy Obehové Slovensko
  • Kvalita ovzdušia, technológie na ochranu ovzdušia
  • Predchádzanie, resp. minimalizácia vzniku odpadov
  • Recyklácia a opätovné využívanie odpadov
  • Efektívne nakladanie s vodami, recyklácia vody
  • Optimalizácia spotreby surovín
  • Výchovno-vzdelávacie aktivity
 • Adaptácia na zmenu klímy
  • Obmedzovanie vplyvov horúčav
  • Obmedzovanie vplyvov zvýšenej intenzity zrážok
  • Adaptácia stavieb na zmenu klímy
  • Efektívna ochrana a využívanie vodných zdrojov,
  • Hospodárenie s dažďovou vodou
  • Predchádzanie vzniku sucha a zmierňovanie účinkov sucha
 • Udržateľná doprava
  • Doprava v mestách (protihlukové opatrenia, riešenie parkovísk, elektromobily, cyklodoprava...)
  • Dopravná infraštruktúra (cyklotrasy, parkoviská, protihlukové opatrenia, nabíjacie stanice, stanice LPG, trasy pre chodcov...)
  • Dopravné prostriedky (elektromobily, hybridy, technologické riešenia – filtre...)
 • Energetická efektívnosť
  • Kúrenie a chladenie
  • Inteligentné osvetlenie
  • Energia z obnoviteľných zdrojov
 • Zelené budovy a bývanie
  • Energeticky efektívne budovy
  • Nízkoenergetické pasívne domy
  • Monitorovacie systémy (merače)
  • Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (domáce ČOV...)
  • Stavebný materiál (drevodomy, kombinované materiály...)
  • Kompostovanie
  • Osvetlenie
  • Zadržiavanie vody (retenčné plochy, vegetačné strechy, zelené plochy)
  • Používanie environmentálne vhodných produktov
  • Znižovanie hlukovej záťaže
 • Udržateľné hospodárenie v krajine
  • budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry
  • ekologické poľnohospodárstvo
  • zelesňovanie poľnohospodárskej krajiny (tzv. greening)
  • prírode blízke hospodárenie v lesoch
  • revitalizácia brownfieldov
  • udržateľný cestovný ruch
 • Udržateľné biohospodárstvo
  • udržateľné využívanie biomasy
  • recyklácia biologických materiálov
  • bioenergetika
  • výroba bioproduktov
  • biotechnológie

Prílohy

 • Príloha č.1
 • Príloha č.2
 • Príloha č.3
 • Príloha č.4
 • Príloha č.5
English summary


Ako vyplniť prihlasovací formulár

Odoslaním vyplneného dotazníka môžete na zelenej platforme prezentovať svoju spoločnosť a jej environmentálne riešenia, služby, produkty. Povinným údajom je IČO, ktoré slúži ako jedinečný identifikátor a umožňuje pridávanie nových riešení. Riešenia môžete pridávať neobmedzene, na ich úspešné pridanie je potrebné zadať IČO a kliknúť na ikonku Načítať údaje. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať (zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk).

Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.