Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Témy

VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH ponúka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sveta vedy a techniky. Na jednom mieste objavíte všetko o vede, výskume, podujatiach a iných zaujímavých aktivitách, ktoré sa dejú v tejto oblasti na Slovensku.

Viac informácií: http://vedanadosah.cvtisr.sk/

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov: 1. výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odboroch vedy a techniky, 2. v rámci programov agentúry, 3. v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti SR v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív EÚ.

Viac informácií: http://www.apvv.sk/

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Už od roku 2007, kedy bolo zriadené, realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.

Viac informácií: http://ncpvat.cvtisr.sk/