Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis zdroja financovania

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov – zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň  sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia  prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živé ploty,

Forma poskytovania finančného zdroja

Nenávratný finančný príspevok.

Informácie o prebiehajúcich výzvach