Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Stručný popis zdroja financovania

Príprava nového programu začala v roku 2012 programovou skupinou na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v zmysle európskej legislatívy a ex-ante analýzy. INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí. Vychádzajúc z relatívne silného ekonomického a politického rozvoja si program za svoj cieľ kladie aj posilnenie prírodného dedičstva udržateľným spôsobom.

Forma poskytovania finančného zdroja

Nenávratný finančný príspevok.

Informácie o prebiehajúcich výzvach