Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Stručný popis zdroja financovania

Cieľom prioritnej osi Príroda a kultúra je zvýšiť turistickú atraktívnosť programového územia. V rámci tejto priority podporu môžu získať projekty, ktoré prispievajú k ochrane, rozvoju a propagácii prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničnej oblasti.

Forma poskytovania finančného zdroja

Nenávratný finančný príspevok.

Informácie o prebiehajúcich výzvach