Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zdroje

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

VAIA - VÝSKUMNÁ A INOVAČNÁ AUTORITA

Misiou VAIA je významne zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska. VAIA vznikla na Úrade vlády v roku 2021 s cieľom reformovať štátnu podporu vedy, výskumu a inovačného ekosystému. Medzi prvé úlohy nového tímu patrí zavedenie hodnotenia výskumu a inovácií ...

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi...

GRANTY EHP A NÓRSKA

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014...

LIFE 2021-2027

Program LIFE je finančným nástrojom Európskej únie pre oblasť životného prostredia a ochrany klímy. Od roku 1992 sa vďaka programu LIFE podarilo zrealizovať takmer 5 500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Program LIFE bude pokračovať aj v ob...

Horizont Európa

Horizont Európa je rámcovým programom Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027. Cieľom programu je posilniť vedeckú a technologickú základňu EÚ, a to aj prostredníctvom vývoja riešení zameraných na politické priority, ako je zelená a ...

Zelený vzdelávací fond

Zelený vzdelávací fond (ZVF) vznikol na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní dodatkov nového znenia zriaďovacej listiny Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) a nového znenia štatút...

Plán obnovy

Je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Plán obnovy je rozsiahly doku...

ENI HU-SK-RO-UA

Program je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky, ktorej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ a krajinami európskeho susedstva. V oblasti ochrany životného prostredia kladie dôraz na zmiernenie vplyvov...

Interreg V-A Slovenská republika – Poľsko

Cieľom jednej z priorít v programe, ktorá zahŕňa ochranu životného prostredia je viesť k rozvoju nových inteligentných foriem propagovania prírodného prostredia aj kultúrneho dedičstva lokalít. Rozpočet programu je 178,6 mil. eur z Európskeho fondu r...

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Európska komisia v máji 2018 predložila balík legislatívnych návrhov nariadení upravujúcich regionálny rozvoj a európsku kohéznu politiku po roku 2020.  Na základe týchto návrhov nariadení, a v zmysle princípu partnerstva, zriadil Monitorov...

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Cieľom prioritnej osi Príroda a kultúra je zvýšiť turistickú atraktívnosť programového územia. V rámci tejto priority podporu môžu získať projekty, ktoré prispievajú k ochrane, rozvoju a propagácii prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničnej obla...

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Príprava nového programu začala v roku 2012 programovou skupinou na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v zmysle európskej legislatívy a ex-ante analýzy. INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko podporuje aktivity zamerané n...