Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zdroje

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja....

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Poskytuje dotácie podnikateľom v kombinovanej doprave, poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku pozemných kom...

ENI HU-SK-RO-UA

Program je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky, ktorej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ a krajinami európskeho susedstva. V oblasti ochrany životného prostredia kladie dôraz na zmiernenie vplyvov...

Interreg V-A Slovenská republika – Poľsko

Cieľom jednej z priorít v programe, ktorá zahŕňa ochranu životného prostredia je viesť k rozvoju nových inteligentných foriem propagovania prírodného prostredia aj kultúrneho dedičstva lokalít. Rozpočet programu je 178,6 mil. eur z Európskeho fondu r...

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí bude v programovom období 2014 – 2020 zameraná na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Hlavný cieľ programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvo...

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Cieľom prioritnej osi Príroda a kultúra je zvýšiť turistickú atraktívnosť programového územia. V rámci tejto priority podporu môžu získať projekty, ktoré prispievajú k ochrane, rozvoju a propagácii prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničnej obla...

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Príprava nového programu začala v roku 2012 programovou skupinou na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v zmysle európskej legislatívy a ex-ante analýzy. INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko podporuje aktivity zamerané n...

Integrovaný regionálny operačný program

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efekt...

Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja)...

Program rozvoja vidieka

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude posilnená konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i f...

Program Stredná Európa

Program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Hlavným cieľom Programu Stredná Európa (CE) je vďaka ...

NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND

Zakladateľom Národného holdingového fondu, s.r.o. (NHF, s.r.o.) je Slovak Business Agency. Spoločnosť NHF, s.r.o. bola založená v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu (FŠK). V súčasnosti spoločnosť Národný holdingový fond s.r....