Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zdroje

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Ministrestvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane: ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, och...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov, b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a usk...

Plán obnovy

Je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ....

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja....

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Poskytuje dotácie podnikateľom v kombinovanej doprave, poskytuje dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce na úseku pozemných kom...

ENI HU-SK-RO-UA

Program je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky, ktorej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ a krajinami európskeho susedstva. V oblasti ochrany životného prostredia kladie dôraz na zmiernenie vplyvov...

Interreg V-A Slovenská republika – Poľsko

Cieľom jednej z priorít v programe, ktorá zahŕňa ochranu životného prostredia je viesť k rozvoju nových inteligentných foriem propagovania prírodného prostredia aj kultúrneho dedičstva lokalít. Rozpočet programu je 178,6 mil. eur z Európskeho fondu r...

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí bude v programovom období 2014 – 2020 zameraná na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Hlavný cieľ programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvo...

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Cieľom prioritnej osi Príroda a kultúra je zvýšiť turistickú atraktívnosť programového územia. V rámci tejto priority podporu môžu získať projekty, ktoré prispievajú k ochrane, rozvoju a propagácii prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničnej obla...

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Príprava nového programu začala v roku 2012 programovou skupinou na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v zmysle európskej legislatívy a ex-ante analýzy. INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko podporuje aktivity zamerané n...

Integrovaný regionálny operačný program

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efekt...

Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja)...